• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

Moje pierwsze 100 dni w naszym wspólnym domu - Mikołowie!

18 marca mija sto dni od kiedy złożyłem ślubowanie przed Radą Miejską i tym samym objąłem funkcję Burmistrza Mikołowa.
Pierwszy dzień urzędowania (9 grudnia) był początkiem realizacji założeń przyjętych w kampanii wyborczej oraz planu przynajmniej na najbliższą kadencję.

Realizacja deklaracji spotkała się z dużym i pozytywnym przyjęciem, a wprowadzanie ich w czyn daje znaczące efekty. Współudział Mikołowian w zarządzaniu, wykorzystywanie ich podpowiedzi i sugestii, podejmowanie zaniedbanych tematów, jak i zaspokajanie wielu prostych potrzeb pozwala na rozwiązywanie wielu oczekiwań.

Jako nowy gospodarz naszego wspólnego domu, staram się Mikołów ożywić, rozpalić w Mieszkańcach zaangażowanie, urządzić wszystko tak, aby domownikom mieszkało się dobrze, nie zapominając również o gościnności, czyli otwarciu się na turystów i kolejnych nowych Mieszkańców oraz Inwestorów. Rozpoczęte działania zmierzają także w kierunku poprawienia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Bardzo ważnym elementem jest dla mnie otoczenie rozsądną opieką potrzebujących, współpraca z organizacjami pozarządowymi i poprawa zaniedbanego mieszkalnictwa komunalnego.

Zarządzanie miastem nie byłoby możliwe bez wsparcia dobrze funkcjonującego Urzędu i w tej kwestii są wprowadzane nowe regulacje, stopniowe zmiany i zdecydowane zwiększanie przyjazności tej instytucji. Dokonałem dobrego wyboru Wiceburmistrzów i dzieląc się obowiązkami przystąpiliśmy energicznie do realizacji wielu tematów.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami.

 

WIZERUNEK MIASTA I UDOGODNIENIA

- Zwiększona została liczba miejsc parkingowych – udostępniono plac za budynkiem PTTK, przed Urzędem Miasta zlikwidowano dotychczasowe rezerwacje, co zwiększyło liczbę miejsc postojowych, wprowadzane są podobne zmiany przy MOPSie i ZGLu przy ul. Kolejowej.

- Umożliwiono wjazd zaopatrzenia na Rynek od strony Placu 750-lecia, ułatwiając dostawy i zmniejszając niepotrzebne krążenie aut po starówce.

- Rozpoczęto prace projektowe dla utworzenia parkingu przy skrzyżowaniu ulic św. Wojciecha i Krakowskiej, starając się wyeliminować łamanie przepisów ruchu drogowego polegające na zatrzymywaniu się na rondzie przed piekarnią.

- Wynajęto od PKP poczekalnię dworca kolejowego, by zapewnić podróżującym autobusami i pociągami poczekalnię i toalety. Ogłoszono konkurs na koncepcję zagospodarowania i podnajem części powierzchni lokalu w tej części budynku dworca kolejowego by móc zaoferować obsługę gastronomiczną podróżnym.

- Powstała koncepcja układu komunikacyjnego centrum Mikołowa ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Placu 750-lecia - odbyła się prezentacja dwóch projektów przygotowanych przez studentów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

- Przystępujemy do realizowania centrum przesiadkowego oraz projektujemy nowe niskonakładowe rozwiązanie upłynniające ruch w obrębie dworca PKP. Postój taksówek przesuniemy na drugą stronę barierek, a uzyskany tym sposobem pas ruchu wykorzystamy jako prawoskręt.

- Negocjujemy z PKP przebudowę wiaduktu w tym rejonie na dwuprzęsłowy, a następnie wybudowanie ronda przy ul. Rybnickiej, co przyczyni się do zwiększenia przepustowości samochodów.

- Zintensyfikowaliśmy prace nad rozwiązaniem problemu budynku starej policji i oficyn Urzędu Miasta od strony postoju taksówek, które oszpecają nasze miasto. Już wywieźliśmy stamtąd 4 ciężarówki śmieci, starych mebli i gruzu.

- Pracujemy nad szybkim połączeniem Rynku z Galerią PiK. Wraz z nowymi miejscami parkingowymi chcielibyśmy przywrócić ruch klientów w tym rejonie. Chcemy aby centrum “ożyło”.

- Podjęto uchwały o przystąpieniu do Planu Zagospodarowania Przestrzennego, które są w trakcie realizacji dla 9 obszarów, a dla wielu innych są prowadzone prace przygotowawcze.

- Nabyto 752 m2 gruntów pod drogi za kwotę 62 720 zł.

- Sprzedano 514 m2 gruntu za kwotę 76 260 zł.

- Opracowywany jest projekt ulotek i tablic informacyjnych w ramach rozpoczęcia akcji „zachowaj czystość po swoim pupilu”.

- Toalety miejskie udostępniono całodobowo i za darmo, trwają prace nad wybudowaniem toalet w kilku innych miejscach na terenie Mikołowa.

- Jest już podpisana umowa i najpóźniej w kwietniu ruszy bezpłatny dostęp do internetu WiFi w kilku miejscach miasta - Rynek, Plac 750lecia, Plac dworcowy PKP, Park, Domek Parkowy.

 

POLITYKA MIESZKANIOWA

- Przygotowujemy projekt strategii mieszkaniowej, która w większym stopniu zaspokoi potrzeby mieszkaniowe Mikołowian. W planach działania są: budowa lokali komunalnych oraz socjalnych, skuteczne odzyskiwanie pustostanów oraz lokali nielegalnie podnajmowanych, eksmisje osób, które w sposób ciągły naruszają porządek domowy, niszczą mienie Gminne oraz osób, które pomimo możliwości finansowych, nie opłacają regularnie czynszu.

- Opracowujemy harmonogram umożliwiający zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi przez same wspólnoty lub profesjonalnych zarządców, a nie Gminę Mikołów. Dzięki temu zwiększą się możliwości remontowe, w szczególności termomodernizacyjne wspólnot mieszkaniowych, zwiększy się współodpowiedzialność mieszkańców za losy Wspólnoty, zoptymalizuje się koszty zarządzania daną Wspólnotą.

- Pracujemy nad projektem rewitalizacji centrum, współfinansowanego ze środków UE. Trwa inwentaryzacja kamienic przewidzianych do remontu.

- Tworzony jest projekt zmieniający zasady wynajmowania lokali mieszkalnych i użytkowych oraz nowej uchwały w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi.

- Prowadzimy remonty kapitalne dwóch dużych kamienic (ul. Szafranka i ul. Krakowska).

- Przygotowujemy 3 programy budowy mieszkań:

- komunalne wielorodzinne,

- komunalne dla młodych,

- socjalne.

 

ŚRODKI UNIJNE

- Podczas Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Burmistrz Mikołowa Pan Stanisław Piechula został wybrany członkiem Zarządu Związku.

- Przystąpiliśmy do programu Erasmus+ (wyjazdy studyjne– 74 nauczycieli) wyjazdy szkoleniowe nauczycieli w celu kształcenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

- Jako partner przystąpiliśmy do programu w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

- W ramach Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2015 dla 16 organizacji przeznaczono kwotę 391 900 zł.

- Przystąpiono do realizacji II etapu w ramach projektu Partnerstwo na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych.

- Pozyskano środki na refundację kosztów projektu: „Szlakiem architektury sakralnej – budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie Gminy Mikołów”. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 215/18/V/2015z 25 lutego br. przyznał naszej Gminie dofinansowanie w wysokości 486 614,95zł.

- Zwróciliśmy się z apelem do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących projektów planowanych do realizacji przez Gminę Mikołów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA i ŻŁOBEK

- Zapoznano się z sytuacją szkół, przedszkoli i żłobka, zwracając szczególną uwagę na konieczność zapewnienia miejsc i potrzeby w kolejnych latach. Trwa analiza możliwości właściwego funkcjonowania przy obecnym stanie lokalowym.

 

MIKOŁÓW W SIECI

- Stworzono na facebooku profil Urzędu Miasta oraz wszystkich jednostek kulturalnych, sportowych i społecznych - MDK, MBP, MOSiR, ZIM, MOPS, Instytut Mikołowski, których zadaniem jest stały kontakt z Mieszkańcami.

- Uruchomiono kalendarz imprez www.kalendarz.mikolow.eu - wszystkie miejskie wydarzenia kulturalne i sportowe zebrano w jednym miejscu.

- Spersonalizowano w jeden system emaile wszystkich pracowników UM i jednostek w celu poprawienia komunikacji i zapewnienia jak największych ułatwień i oszczędności czasu dla Mieszkańców w kontaktach z Urzędem.

- Burmistrz i Wiceburmistrzowie są w stałym kontakcie internetowym z Mieszkańcami.

 

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI I IMPREZY:

- Ustalono stałe terminy spotkania Burmistrzów z Mieszkańcami, które cieszą się dużą popularnością: – Burmistrz ponad 300 spotkań, - Zastępcy około 200 spotkań.

- Zorganizowano w Białym Domku spotkanie z Organizacjami Pozarządowymi, a następnie tematyczne z Organizacjami zajmującymi się sprawami społecznymi, w celu wypracowania jak najlepszych zasad współpracy i wzajemnego wspierania się. Dla Organizacji tych zatrudniono w Urzędzie Specjalistę ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

- Rozszerzono funkcjonalność Biuletynu Informacji Publicznej i więcej informacji istotnych dla Miasta jest udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznych (projekty, sprawozdania, ogłoszenia).

- Uczestniczyliśmy we wszystkich zebraniach sołeckich oraz Dzielnicy Kamionka.

- Wspólne z Radnymi odbyły się pierwsze wizje lokalne np. na w okręgu Radnej Katarzyny Siruga, Iwony Spychała-Długosz, Katarzyny Syryjczyk-Słomskiej i Radnego Piotra Stencla w celu poznania i rozwiązywania problemów tych rejonów.

- W trakcie spotkań z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi zapoznaliśmy się z potrzebami na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa oraz rozwijania ich działalności.

- Rozpoczęliśmy cykliczne spotkania z przedsiębiorcami – pracujemy nad koncepcjami form wsparcia dla różnorodnego biznesu.

- W nowy rok wkroczyliśmy aktywnie uczestnicząc w Sylwestrze organizowanym po raz pierwszy na Rynku.

- Byliśmy inicjatorami i współorganizatorami pierwszej rekonstrukcji historycznej – Mikołów 1945 roku.

- Bal Mikołowianina Roku – oprócz tradycyjnych statuetek „Mikołowianina”, Kapituła spośród nominowanych dokonała wyróżnień statuetkami zaprojektowanymi specjalnie na ten cel

- Dzień Kobiet – zorganizowano spotkanie Pań z Burmistrzem, a ponadto odbyły się konsultacje z kosmetyczkami, fryzjerem, dietetykiem itp., oraz koncert K. Respondka.

- Odbyły się zawody Górnośląskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej i MBS o Puchar Burmistrza Mikołowa.

- Podczas spotkania z przedstawicielami organizacji opiekującymi się zwierzętami omówiono sprawy dotyczące poprawienia opieki nad psami, czystości miasta w zakresie psich odchodów, wprowadzenia kampanii edukacyjnej na temat adopcji zwierząt oraz stworzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt jak i wybiegu dla psów. Na wybieg wyznaczono teren zielony przy ul. św. Wojciecha i trwają prace przygotowawcze do jego ogrodzenia.

- Burmistrz Mikołowa wręczył 23 medale za długoletnie pożycie małżeńskie parom małżeńskim z okazji Złotych Godów, a także gratulował parom Rubinowym, Diamentowym i Żelaznym.

- Burmistrz czynnie zaangażował się w Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Uczestniczyliśmy w spotkaniach Seniorów, Emerytów i Rencistów, wigilii dla samotnych, podopiecznych Dziennego Domu Pomocy, Caritasu itp.

- Wsparto organizację Festiwalu Nauki i innych inicjatyw szkolnych.

- W MDK ruszyła grupa BREAKDANCE

- Rozpoczęto organizowanie stałego miejsca dla młodych zespołów muzycznych w budynku po ZUKu przy ul. Krawczyka.

 

TROSKA O BUDŻET

- Ruszyła akcja "Zostaw podatki w Mikołowie"

- wraz z decyzją podatkową do podatników podających adres do korespondencji poza naszym miastem wysyłano informację o możliwości rozliczania PIT w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania;

- zaprojektowane ulotki o korzyściach płacenia podatku w Mikołowie były rozpowszechniane m.in. przez Sołtysów i Przewodniczącego Dzielnicy Kamionka.

- Zapoczątkowano akcję zbierania 1 % podatku, który przekazany dla Urzędu Miasta będzie przeznaczony na cele kulturalne, sportowe lub społeczne (założono subkonto dzięki podpisanemu porozumieniu z Fundacją Pro-Eko).

- Przystąpiono do prac mających na celu budowę społeczeństwa obywatelskiego poprzez m. in. wprowadzenie od 2016 roku budżetu obywatelskiego oraz zwiększenie roli konsultacji społecznych w naszej Gminie.

 

KONTAKTY ZAGRANICZNE

- Gościliśmy przedstawicieli miasta partnerskiego Beuningen z Holandii z wizytą roboczą, mającą na celu omówienie szczegółów rajdu rowerowego Holendrów, z Mikołowa do Oświęcimia.

- Burmistrz odwiedził czeskie miasto Litovel, gdzie obecnie prezentowana jest poplenerowa wystawa prac Impresji Mikołowskich.

 

URZĄD MIASTA

- Zmiana struktury organizacyjnej Urzędu Miasta mającego na celu usprawnienie funkcjonowania urzędu oraz optymalizacji kosztów utrzymania.

- Zakończył się nabór na stanowisko Sekretarza Miasta

- Trwa konkurs na stanowisko nowego Komendanta Straży Miejskiej.

- Wprowadzono obowiązek noszenia identyfikatorów przez pracowników Urzędu.

- Zaplanowano zmniejszenie ilości etatów oraz wprowadzenie jasnych zasad wynagradzania pracowników.

- System Elektronicznego Obiegu Dokumentów – w trakcie realizacji.

 

PONADTO W TRAKCIE REALIZACJI:

- Tworzenie strategii rozwoju miasta oraz promocji Mikołowa. Planowany punkt informacji turystycznej w centrum.

- Została podjęta uchwała Rady Miejskiej o przeznaczeniu środków finansowych na zakup fortepianu dla Miejskiego Domu Kultury.

- Powstał plan budowy Skateparku, jednak z uwagi na problemy budżetowe jego realizacja przesunie się na kolejne lata.

- Powstanie projekt remontu Domu Kultury i będziemy zabiegać o zdobycie pieniędzy unijnych na ten cel.

- Analizowana jest możliwość powstania Dzielnicy Reta.

 

Z uszanowaniem
Burmistrz Mikołowa
Stanisław Piechula

Filmy

Embedded thumbnail for Moje pierwsze 100 dni w naszym wspólnym domu - Mikołowie!

Powiązane

P

Polecane strony

Copyright © 2024 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT