• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zestawienie najważniejszych działań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w Mikołowie.

Wydarzenia ostatnich lat miały potężny wpływ na funkcjonowanie zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw. Pokazały ogrom potencjału społecznego tkwiącego w mieszkańcach Mikołowa – na każdym kroku spotykamy dowody  solidarności, niesienia pomocy w odpowiedzi na kryzysy społeczno-polityczne, wsparcia dla tych, którzy tego potrzebują. Zrywy społecznej aktywności, wynikające z niezgody na to, co się wokół nas dzieje, to najlepszy wyraz naszej dojrzałości obywatelskiej.

 

 

Nie sposób nie wspomnieć o aktywistach i społecznikach, którzy każdego dnia pracują na rzecz naszego dobra wspólnego. „Mikołów społecznikami stoi” – to nie slogan, a nasza mikołowska rzeczywistość, której sporą częścią są osoby poświęcające energię, czas, uwagę, a nierzadko i całe życie dla drugiego człowieka. Osoby, które wzbogacają naszą społeczność, dzień po dniu aktywizując innych, wspierając potrzebujących, rozwijając życie kulturalne miasta czy promując zdrowy tryb życia wśród mieszkańców. Mowa tu o członkach i wolontariuszach organizacji pozarządowych oraz osobach nimi zarządzających, dla których, jak wszyscy możemy się przekonać, nie ma rzeczy niemożliwych.

 

 

Mam świadomość niezwykłego efektu synergii, jaki tworzy się przy wielosektorowej współpracy opartej na wzajemnym szacunku, realnym partnerstwie, chęci zrozumienia i współdziałania. Dlatego też od samego początku objęcia przeze mnie funkcji Burmistrza postawiliśmy na rozwój współpracy z III sektorem. Wiele się przez ten czas nauczyliśmy, jeszcze więcej wspólnie zrealizowaliśmy. Wyrazem dążenia Gminy do dalszego rozwoju aktywności społecznej było uruchomienie w ostatnim czasie Centrum Aktywności Społecznej – wyjątkowego miejsca dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, mieszkańców, młodych przedsiębiorców. Jest to przestrzeń dla tych, którzy chcą działać i realizować się społecznie.

 

 

Zapraszam do zapoznania się z krótkim zestawieniem najważniejszych działań w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi, które zostały podjęte w ciągu ostatnich lat. Zostało ono  podzielone na dwie części: pierwsza dotyczy współpracy pozafinansowej obejmującej takie obszary jak wsparcie szkoleniowe i informacyjne czy organizację wydarzeń branżowych. Druga część poświęcona jest zagadnieniom współpracy finansowej, czyli udzielania organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych w oparciu o zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA

  1. W 2022 roku wraz z uruchomieniem Centrum Aktywności Społecznej powstała nowa strona internetowa dedykowana kwestiom aktywności mieszkańców i organizacji pozarządowych, którą można znaleźć pod adresem www.centrumaktywnosci.eu. Zaktualizowano również fan page na platformie facebook, który jest obecnie dostępny pod adresem www.facebook.com/CAwMikolowie.
  2. Kontynuujemy regularny comiesięczny mailing skierowany do przedstawicieli organizacji pozarządowych, zawierający informacje m. in. o możliwościach pozyskania środków na działalność organizacji, realizowanych szkoleniach i warsztatach, ważnych informacjach Urzędu Miasta, spotkaniach informacyjnych czy integracyjnych oraz dedykowanych wydarzeniach i konkursach. Prasówka zawiera również ciekawostki i informacje o sprawach ważnych dla III sektora gospodarki w tym ważne terminy związane ze sprawozdawczością
  3. Utworzone w ramach Urzędu Miasta Mikołów Biuro Organizacji Pozarządowych oferuje bezpłatne konsultacje i porady z zakresu prowadzenia organizacji pozarządowej, pisania wniosków oraz realizacji projektów czy współpracy z wolontariuszami.
  4. Wprowadzone w poprzedniej kadencji udogodnienia techniczne takie jak generator eNGO, w którym organizacje mogą składać zarówno oferty, jak i sprawozdania znacząco wpłynęły na zmniejszenie liczby błędów rachunkowych czy merytorycznych w ofertach i sprawozdaniach. 

 

SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W rzeczywistości VUCA niezbędnym elementem funkcjonowania stało się podejście Life Long Learning. Dynamicznie zmieniający się świat- warunki prawne, ekonomiczne i społeczne- wymagają ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, również w dziedzinie III sektora. Opowiadając na tę ideę oraz na potrzeby przedstawicieli organizacji pozarządowych w sumie zorganizowano kilkadziesiąt szkoleń dotyczących promocji działań, kompetencji liderskich, przeciwdziałania wypaleniu społeczników, metodologii tworzenia projektów, wolontariatu czy formalno-prawnych aspektów prowadzenia organizacji pozarządowej. Wśród tematów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem NGO było: myślenie wizualne, storytelling czy wprowadzenie RODO do organizacji.

 

 

WYDARZENIA 

Jednym z priorytetów Gminy Mikołów jest promowanie działań realizowanych przez organizacje pozarządowe w Mikołowie. W tym celu, oprócz konwencjonalnych narzędzi takich jak informacje w mediach tradycyjnych i społecznościowych, organizowane są inicjatywy, które wpisały się na stałe w kalendarz kluczowych wydarzeń o tematyce społecznej w mieście. Należą do nich organizowane co roku: Dzień Aktywności Społecznej czy Gala Wolontariatu. Dzień Aktywności Społecznej, organizowany co roku od 2017 roku, ma na celu promocję działań organizacji pozarządowych, które tego dnia mają okazję zaprezentować swoje działania na mikołowskim rynku. Wydarzeniu towarzyszą atrakcje dla dzieci, networking przedstawicieli organizacji, występy artystyczne. 

 

 

Gala Wolontariatu jest kontynuacją wieloletniej tradycji uhonorowania w grudniu każdego roku tych, którzy społecznie i bezinteresownie przez cały rok poświęcają swój wolny czas dla innych. To również dzień, w którym same organizacje mogą uhonorować swoich darczyńców i osoby, które prężnie wspierają ich działalność. Podczas Gali przyznawane są tytuły Wolontariusza Roku oraz, od 2020 roku - Cichego Anioła. Dotychczas tytułem Wolontariusza Roku i Cichego Anioła ponad 150 osób. 

 


 

STANDARDY WSPÓŁPRACY

Wszystkie zmiany wprowadzane w zakresie współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Mikołów a Organizacjami Pozarządowymi są oparte o „Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”, który powstał w wyniku realizacji projektu systemowego pn.: „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poradnik rekomendowany jest przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

 

 

MIKOŁOWSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

W grudniu 2020 r. siedem mikołowskich organizacji pozarządowych złożyło wniosek o utworzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Było to efektem projektu „JST-NGO – zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych subregionu tyskiego w realizacji polityki lokalnej” realizowanego przez Centrum Społecznego Rozwoju. W ramach projektu organizacje miały okazję m.in. wziąć udział w cyklu szkoleniowym zwiększającym kompetencje społeczne, warsztatach dot. współpracy NGO z JST, world cafe oraz seminarium poświęconym Radom Pożytku. Z początkiem stycznia Biuro Organizacji Pozarządowych, na podstawie wniosków z seminarium oraz w oparciu o przewodnik „Standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego” wydanego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich i Centrum Opus opracowało projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego uwzględniając obecną sytuację pandemii COVID-19.

Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa w dniach od 25 stycznia do 5 lutego 2021 r. ogłoszono konsultacje uchwały. Mikołowskie organizacje pozarządowe mogły wnosić swoje uwagi drogą elektroniczną, bezpośrednio na biurze podawczym, tradycyjną pocztą oraz podczas spotkania konsultacyjnego online, które odbyło się 27 stycznia 2021 r. o godz. 16:30. Komisja ds. społecznych Rady Miejskiej Mikołowa na swoim posiedzeniu 15 stycznia jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W planach mamy również szkolenie dla kandydatów na członków Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

 

WSPÓŁPRACA FINANSOWA

Współpraca finansowa Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi w znacznej mierze obejmuje realizację przez NGO zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych ze środków Gminy. Procedury wdrożone w okresie poprzedniej kadencji sprzyjają profesjonalnej i obiektywnej ocenie składanych wniosków, w którą są zaangażowani również wyznaczeni przez organizacje przedstawiciele.

W trakcie II kadencji przekazaliśmy w formie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów i małych grantów kwotę blisko 8 000 000,00 zł.

 

 

PODSUMOWANIE

Nowopowstałe Centrum Aktywności  Społecznej otworzyło nowy rozdział w pobudzaniu aktywności mieszkańców. Zachęcamy do korzystania z tej przestrzeni, zarówno w formie uczestnika wydarzeń, jak i organizatora. Czasem wystarczy mała iskra, by zrobić coś fajnego, lecz droga od pomysłu do realizacji wydaje się pokrętna i zawiła. Jesteśmy po to, by pokazać Wam, że warto podjąć się tego wyzwania i myśli przekuć w czyny.

Galeria

Polecane strony

Copyright © 2024 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT