• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zestawienie najważniejszych działań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w Mikołowie.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

- to jedne z najbardziej znanych i najczęściej cytowanych słów Ojca Świętego Jana Pawła II. Trudno się dziwić. Czasy, w których przyszło nam żyć rządzą się swoimi prawami. Pogoń za pieniędzmi i dobrami materialnymi, wszechobecny stres i problemy z budowaniem relacji interpersonalnych, permanentny brak czasu dla rodziny, bliskich. Wśród tego międzyludzkiego chaosu są osoby, dla których nie pieniądz, nie dobra materialne, nie splendory są najważniejsze. Najważniejszy dla nich jest drugi człowiek. Ot tak, bezinteresownie. Dla tego drugiego człowieka poświęcają swój czas, pomagają osobom potrzebującym, wyciągają pomocną dłoń do tych, którzy pogubili się w swoim życiu, starają się przeciwdziałać szerzeniu patologii, aktywizują lokalne społeczności, uczą, promują kulturę, sport, działają charytatywnie. Wolontariusze skupieni w organizacjach pozarządowych, bo o nich mowa to ważny element każdej społeczności.

 

Mikołów jest miastem o dużym potencjale społecznym. Każdego dnia, pełniąc funkcję Burmistrza przekonuję się, jak wiele jest osób, którym chce się działać, robić coś dla innych, kreować lokalną rzeczywistość i czynić ją lepszą dla dobra nas wszystkich - ludzi z inicjatywą, pomysłami, otwartymi głowami, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Co niezmiernie mnie cieszy, w mieście działa ponad 100 organizacji pozarządowych. Obok tych znanych, zasłużonych w swojej działalności cały czas powstają nowe, kolejne, z ciekawymi koncepcjami i świeżym spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość, którym kreatywność i samozaparcie otwiera kolejne drzwi do osiągnięcia założonego celu. Zarządzając miastem mam pełną świadomość jak cenne są wszelkie inicjatywy wychodzące od organizacji pozarządowych, jak wiele rzeczy można zrobić wspólnie, wspierając się nawzajem w podejmowanych przedsięwzięciach. I często nie chodzi tylko o pieniądze, ale o dobrą wolę, zrozumienie i chęć współdziałania.

 

Jak każdy samorząd, tak i my mamy swoje ograniczenia – proceduralne, finansowe, ale staramy się, by kooperacja miasta z III sektorem była coraz bardziej optymalna, profesjonalna i klarowna.

 

W czasie mojej kadencji mocno postawiliśmy na rozwój współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi. Jak już wielokrotnie podkreślałem, od lat wspieram tego typu organizacje jak również aktywnie działające społeczności lokalne. By ułatwić działalność tym podmiotom, zatrudniłem w Urzędzie specjalną osobę zajmującą się tymi organizacjami, a Jej kwalifikacje i umiejętności rozpoczęły całkiem nowy rozdział w tym zakresie.

 

Zapraszam do zapoznania się z krótkim zestawieniem najważniejszych działań, które zostały podjęte w ciągu ostatnich 4 lat. Zostało ono podzielone na dwie części: pierwsza poświęcona współpracy pozafinansowej, w której znajdują się informacje o bezpłatnych szkoleniach, spotkaniach informacyjnych czy dedykowanych wydarzeniach. Druga część dotyczy współpracy finansowej, czyli udzielania organizacjom pozarządowym dotacji w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 

 

Współpraca pozafinansowa

 

1. W 2015 r. podjęliśmy decyzję o przygotowaniu nowej, dedykowanej organizacjom pozarządowym strony internetowej Mikołowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, którą znaleźć można pod adresem: www.ngo.mikolow.eu, uruchomiony został również fan page na facebook www.facebook.com/MCOPiW/.

2. Rozpoczęliśmy wysyłkę mailingu skierowanego do przedstawicieli organizacji zawierającego wiele cennych informacji, m.in. o możliwościach pozyskiwania środków na działalność, organizowanych szkoleniach, warsztatach, informacjach urzędowych czy zaproszeniach wystosowanych przez inne organizacje do udziału w ich inicjatywach. Prasówka zawiera również ciekawostki i informacje o sprawach ważnych dla III sektora gospodarki w tym ważne terminy związane ze sprawozdawczością.

3. Dzięki zatrudnieniu osoby, której głównych zadaniem jest opieka nad organizacjami pozarządowymi, ich przedstawiciele mogą skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji. Efektem czego są m.in. pozyskane środki rządowe na realizację zadań publicznych.

4. Przedstawiciele organizacji mają stały dostęp do bezpłatnych konsultacji indywidualnych, które odbywają się zarówno w godzinach pracy urzędu, popołudniami i w weekendy.

5. Podpisaliśmy porozumienie i rozpoczęto stałą i ścisłą współpracę z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzonym w Mikołowie przez Centrum Społecznego Rozwoju.

6. Poddaliśmy weryfikacji wszystkie procedury współpracy z organizacjami pozarządowymi i wydano nowe zarządzeni dotyczące m.in. kontroli zadań publicznych współfinansowanych ze środków Gminy Mikołów, nowego Regulaminu pracy Komisji Konkursowych, co spowodowało zmiany w powoływaniu przedstawicieli do Komisji Konkursowych oraz większe zaangażowanie organizacji pozarządowych w ocenę wniosków konkursowych.

7. Wprowadziliśmy nowy wzór karty oceny formalnej i merytorycznej wniosków składanych w trybie otwartego konkursu ofert.

8. Stronę internetową poszerzyliśmy o nowe zakładki i wyposażyliśmy w bazę przydatnych dla organizacji wzorów dokumentów wewnętrznych jak i zewnętrznych, a także bazę aktualnie obowiązujących aktów prawnych.

9. Rozpoczęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner w celu wprowadzenia kalkulatora outsourcingu Generator eNGO. Dzięki temu organizacje od 2016 r. mogą składać oferty konkursowe i sprawozdania w Generatorze, co zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia błędów rachunkowych i merytorycznych w ofercie – mamy bardzo pozytywną informację zwrotną po wprowadzeniu tego narzędzia.

 

 

SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Od początku kadencji zorganizowaliśmy szereg spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, jak również warsztatów i szkoleń. Warto podkreślić, że wszystkie warsztaty, szkolenia i spotkania były bezpłatne i odbywały się w godzinach popołudniowych lub w soboty, dzięki czemu dostęp do nich mieli również ci przedstawiciele NGO, którzy pracują zawodowo. Poniżej lista wszystkich zorganizowanych lub współorganizowanych form szkoleniowych (stan na 09.04.2020):

 

✔ 27.05.2015 – Organizacja pozarządowa w nowej perspektywie roku 2020. Możliwości finansowania działań rozwojowych – zarządzanie projektem

✔ 9.06.2015 – Planowane zmiany w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

✔ 20.06.2015 – Podstawy księgowości PES

✔ 28.10.2015 – Współorganizacja seminarium OWES

✔ 14.12.2015 – Rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

✔ 27.01.2016 – szkolenie z obsługi generatora ofert

✔ 16.05.2016 – szkolenie z zakładania Podmiotów Ekonomii Społecznej, pozyskiwania środków na działalność z Unii Europejskiej

✔ 16.08.2016 – Postaw na promocję

✔ 20.09.2016 – Dokumentacja finansowo – księgowa

✔ 18.10.2016 – Ochrona danych osobowych

✔ 3.12.2016 – Ewaluacja

✔ 11.10.2016 – szkolenie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

✔ 14.12.2016 – warsztaty z obsługi generatora ofert i sprawozdań

✔ Dodatkowo mikołowskie organizacje pozarządowe wzięły udział w projekcie Akademia Badań Społecznych – cykl szkoleniowy poświęcony metodom i technikom prowadzenia badań społecznych, a także szereg indywidualnych konsultacji. Zajęcia prowadzili adiunkci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsze spotkanie odbyło się 26.10.2016 r.

✔ 24.10.2017 – Technologiczne (R)ewolucje w Twojej organizacji

✔ 27.11.2017– WIZERUNEK ORGANIZACJI W SIECI – DLA NGO

✔ 28.11.2017 – Warsztaty – budowanie partnerstw

✔ 13.12.2017 – STORYTELLING

✔ 18 i 19.12. 2017 – MYŚLENIE WIZUALNE

✔ 3.03.2018 – Obowiązki sprawozdawcze organizacji

✔ 14.04.2018 – RODO w organizacji pozarządowej

✔ 12.05.2018  – KRS, Statut i inne obowiązkowe dokumenty organizacji

✔ 16.06.2018  – Podstawy rachunkowości NGO

✔ 8.05.2019 - temat: Po co promocja w organizacji pozarządowej?

✔ 29.05.2019 - temat: Do kogo mówimy? Czyli odbiorcy promocji organizacji

✔ 5.0.2019 - temat: Jak dotrzeć do naszych odbiorców? Czyli narzędzia promocji

✔ 19.0.2019 - temat: Relacje z mediami

✔ 11.09.2019 - temat: Promocja projektu

✔16.10.2019 - temat: Zarządzanie promocją organizacji

✔ 13.11.2019 - temat: Zarządzanie promocją organizacji

✔ 16.11.2019 - temat: Nowe wzory wniosków o dofinansowanie 

✔ 20.01.2020 - temat: Sprawozdanie finansowe i CIT-8 w NGO

✔ 30.11.2020 - temat: Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych

 

WYDARZENIA

Promocja działalności organizacji pozarządowych na terenie miasta jest jednym z ważniejszych elementów, na który kładziemy nacisk. W tym celu realizowanych jest wiele inicjatyw we współpracy z samymi organizacjami. Ale materiały informacyjne w tradycyjnych mediach, czy mediach społecznościowych to tylko jeden z obszarów, gdzie mieszkańcy mogą zdobyć wiedzę o tym, co mikołowscy społecznicy robią oddając temu całe swoje serce. Istotną rolę odgrywają inicjatywy, które już na stałe wpisały się w kalendarz imprez Mikołowa. Należą do nich: Dzień Aktywności Społecznej (pierwsza edycja nosiła nazwę Targi Ekonomii Społecznej), Dzień Seniora i Dzień Wolontariusza.

 

Celem Dnia Aktywności Społecznej jest szeroka promocja działalności organizacji pozarządowych, wydarzenie tradycyjnie odbywa się wiosną na rynku. Organizacje przygotowują promocyjne stanowiska gdzie mają okazję bezpośrednio rozmawiać z mieszkańcami i dzielić się swoimi doświadczeniami. Wydarzeniu towarzysza występy artystyczne, pokazy oraz animacje dla dzieci.

 

Dzień Seniora również jest nową inicjatywą, skierowaną do wszystkich mikołowskich seniorów. Od samego początku była to inicjatywa realizowana we współpracy z organizacjami pozarządowymi, których cele statutowe nakierowane były właśnie na działalność na rzecz seniorów.

 

Ostatnie wspomniane wydarzenie to Dzień Wolontariusza, który jest kontynuacją wieloletniej tradycji uhonorowania w grudniu każdego roku tych, którzy społecznie i bezinteresownie przez cały rok poświęcają swój wolny czas dla innych. To również dzień, w którym same organizacje mogą uhonorować swoich darczyńców i osoby, które prężnie wspierają ich działalność. Poniżej znajduje się lista wszystkich wydarzeń. Warto dodać, że w tym roku w październiku odbędzie się IV Dzień Seniora a 7 grudnia XI Dzień Wolontariusza.

✔ Targi Ekonomii Społecznej – 14.06.2015 r.

✔ I Dzień Seniora - 7-8.10.2015 r.

✔ Dzień Wolontariusza – 5.12.2015 r.

✔ Dzień Aktywności Społecznej – 4.06.2016 r.

✔ II Dzień Seniora – 30.09.2016 r.

✔ Dzień Wolontariusza – 5.12.2016 r.

✔ Dzień Aktywności Społecznej – 23.06.2017 r.

✔ III Dzień Seniora – 20.10.2017 r.

✔ Dzień Wolontariusza – 5.12.2017 r.

✔ Dzień Aktywności Społecznej – 9.06.2018 r.

✔ Dzień Wolontariusza – 5.12.2018 r.

✔ Dzień Aktywności Społecznej – 9.06.2019 r.

✔ Konferencja o Ekonomii Społecznej - 15-16.11.2019 r. 

✔ ,,Cichy Anioł" gratyfikacja wolontariuszy, wyróżniających się na tle innych (zamiast Gali Wolontariusza) - 6.12.2020 r.

 

INFORMACJE DODATKOWE

✔ Organizacje pozarządowe są również zaangażowane w inne działania Gminy Mikołów, w tym m.in. w Dni Mikołowa.

✔ Urząd Miasta aktywnie wspiera organizacyjnie podmioty III sektora w inicjowanych przez nich wydarzenia, imprezy, szkolenia, i inne działania;

✔ Gmina Mikołów za podejmowane przedsięwzięcia oraz jakość współpracy, w styczniu 2017 r. została wyróżniona III miejscem w konkursie o tytuł „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016” w Województwie Śląskim. W konkursie wyróżniano gminy najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim oraz najaktywniej wspierające i współpracujące z podmiotami ekonomii społecznej w roku 2016.

 

 

PROJEKTY EDUKACYJNE DLA MŁODZIEŻY

✔ Od maja 2017 r. realizowany był projekt pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017” który był finansowany z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Głównym celem zadania było włączenie środowisk młodzieżowych poprzez animację i edukację w tworzenie przestrzeni dla jej aktywności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wzmocnienie indywidualnych kompetencji społecznych, a także integrowanie młodzieży poprzez działania profilaktyczno-edukacyjno-integracyjne. Jednym z działań w ramach projektu była edukacja o wolontariacie oraz postawach społecznych.

✔ Od maja 2018 r. realizowana jest II edycja projektu pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2018”

 

MIKOŁOWSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

W grudniu 2020 r. siedem mikołowskich organizacji pozarządowych złożyło wniosek o utworzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Było to efektem projektu „JST-NGO – zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych subregionu tyskiego w realizacji polityki lokalnej” realizowanego przez Centrum Społecznego Rozwoju. W ramach projektu organizacje miały okazję m.in. wziąć udział w cyklu szkoleniowym zwiększającym kompetencje społeczne, warsztatach dot. współpracy NGO z JST, world cafe oraz seminarium poświęconym Radom Pożytku. Z początkiem stycznia Biuro Organizacji Pozarządowych, na podstawie wniosków z seminarium oraz w oparciu o przewodnik „Standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego” wydanego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich i Centrum Opus opracowało projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego uwzględniając obecną sytuację pandemii COVID-19.

Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa w dniach od 25 stycznia do 5 lutego 2021 r. ogłoszono konsultacje uchwały. Mikołowskie organizacje pozarządowe mogły wnosić swoje uwagi drogą elektroniczną, bezpośrednio na biurze podawczym, tradycyjną pocztą oraz podczas spotkania konsultacyjnego online, które odbyło się 27 stycznia 2021 r. o godz. 16:30. Komisja ds. społecznych Rady Miejskiej Mikołowa na swoim posiedzeniu 15 stycznia jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W planach mamy również szkolenie dla kandydatów na członków Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

STANDARDY WSPÓŁPRACY

Wszystkie zmiany wprowadzane w zakresie współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Mikołów a Organizacjami Pozarządowymi są oparte o „Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”, który powstał w wyniku realizacji projektu systemowego pn.: „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poradnik rekomendowany jest przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Współpraca finansowa

 

W znacznej mierze współpraca pomiędzy miastem a organizacjami społecznymi opiera się na realizowaniu przez NGO zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych ze środków Gminy Mikołów. W tym celu zrobiliśmy ze swojej strony wszystko by jak najbardziej sprofesjonalizować i zobiektywizować procedury oceny składanych wniosków. W trakcie kadencji przekazaliśmy w formie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów i małych grantów 2 487 438,78 zł (stan na 30.06.2018 r.).

 

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym porównaniem, które znajduje się w tabeli. Zostało ono przygotowane na podstawie rocznych sprawozdań z realizacji Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi na przestrzeni ostatnich lat.

 

LP.

WSKAŹNIKI

2015

2016

2017

2018
(stan na 30.06.2018)

1

Liczba ogłaszanych konkursów na realizację zadań publicznych

11

18

17

12

2

Liczba ofert złożonych przez podmioty programu na realizację zadań publicznych w konkursach

67

55

56

46

3

Liczba ofert złożonych przez podmioty programu na realizację zadań publicznych

74

55 (w konkursach ofert)

+ 11 (małe granty)

= 66

56 (w konkursach ofert)

+ 13 (małe granty)

= 69

46 (w konkursach ofert)

+ 8 (małe granty)

= 54

4

Liczba organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które otrzymały dotację na realizację zadań publicznych (liczba zawartych umów)

Liczba organizacji: 24

Liczba zawartych umów: 43

Liczba organizacji: 23

Liczba zawartych umów: 41

Liczba organizacji: 23

Liczba zawartych umów: 46

Liczba organizacji: 21

Liczba zawartych umów: 38

5

Liczba rozwiązanych umów o realizację zadań publicznych

0

0

0

0

6

Liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy

3

8

12

4

7

Liczba konsultacji przeprowadzonych z podmiotami programu w zakresie określonym w ustawie

3

5

7

2

8

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań publicznych

528 020,00

668 592,00 zł

731 826,78 zł

559 000,00

9

Wielkość własnego finansowego i niefinansowego udziału organizacji pozarządowych w realizacji projektów

b.d.

452 606,69*

487 657,28*

Dane będą dostępne po złożeniu sprawozdań przez organizacje pozarządowe

10

Liczba osób objętych poszczególnymi projektami

b.d.

16 692**

17 856**

Dane będą dostępne po złożeniu sprawozdań przez organizacje pozarządowe

11

Problemy we współpracy z organizacjami pozarządowymi

Błędy i omyłki organizacji pozarządowych były na bieżąco korygowane.

Błędy i omyłki organizacji pozarządowych były na bieżąco korygowane.

Błędy i omyłki organizacji pozarządowych były na bieżąco korygowane.

Dane będą dostępne po złożeniu sprawozdań przez organizacje pozarządowe

12

Szkolenia

5

Liczba szkoleń: 8

+ cykl Akademii Badań Społecznych

Łączna liczba uczestników szkoleń: 74

Liczba szkoleń: 5

Liczba szkoleń: 4 w ramach „Akademii Rozwoju Liderów NGO”

13

Ilość przeprowadzonych kontroli w miejscu realizacji zadań publicznych

0

7

0

0

 

* Składowe wkładu finansowego i niefinansowego: środki finansowe własne organizacji, środki finansowe z innych źródeł, świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji. Oszacowano na podstawie sprawozdań z realizacji zadań publicznych

* Oszacowano na podstawie sprawozdań z realizacji zadań publicznych

 

 

PODSUMOWANIE

Każdego dnia wspieramy naszych społeczników udostępniając pomieszczenia, w których mogą prowadzić swoją działalność, korzystają z obiektów Miejskiego Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej czy zasobów ZGL. Wszystkie te pomieszczenia udostępniane są bezpłatnie, co stanowi dodatkowe wsparcie dla mikołowskich organizacji. Zwracam także uwagę na to, iż Stowarzyszenia, Fundacje i Kluby Sportowe korzystają nieodpłatnie z zasobów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (Domek Parkowy, boiska, hali sportowej, pomieszczeń technicznych, szatni, natrysków, itp.).

Staramy się pomagać w realizacji ciekawych inicjatyw społecznych wychodzących od mieszkańców naszego miasta, dobrym przykładem jest założony przez mikołowskie Mamy - Klub Maluszka czy na ul. Krawczyka 21 klub dla lokalnych muzyków, w którym mogą rozwijać swoje artystyczne skrzydła. Wprowadziliśmy również niezbędne dokumenty związane z Inicjatywą Lokalną, z której skorzystali już pierwsze grupy inicjatywne.

 

Mikołów tętni życiem dzięki takim mieszkańcom i inicjatywom. Ewoluuje społeczeństwo obywatelskie, które coraz bardziej chce angażować się w kreowanie rzeczywistości naszego miasta i jest coraz bardziej świadome swoich potrzeb.

 

Staramy się być do dyspozycji wszystkich pomagających i potrzebujących, a także czuwam nad prawidłowością funkcjonowania Mikołowa w tym zakresie.

 

*************************************

Opracowanie: Agnieszka Ganiek

Galeria

Konferencja o Ekonomii Społecznej (15-16.11.2019)
Konferencja o Ekonomii Społecznej (15-16.11.2019)
Konferencja o Ekonomii Społecznej (15-16.11.2019)
Konferencja o Ekonomii Społecznej (15-16.11.2019)
Konferencja o Ekonomii Społecznej (15-16.11.2019)
Konferencja o Ekonomii Społecznej (15-16.11.2019)
Konferencja o Ekonomii Społecznej (15-16.11.2019)

Polecane strony

Copyright © 2021 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT