• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
  o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

Osoby z niepełnosprawnością

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością w Mikołowie.

 

Polityka społeczna

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych (w miastach na pr. powiatu) (art. 35a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społ. oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

01.02.2017 rok - Powołanie Doradcy Burmistrza później Głównego Specjalisty ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Gminie przyczyniło się do zwiększenia działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Mikołowie.

 

 

 

 

 

 

Pierwsze działania - wsparcie indywidualne

W kwietniu 2017 roku w Miejskim Domu Kultury odbyło się pierwsze spotkanie z niepełnosprawnymi mieszkańcami. Na którym przedstawiłem najważniejsze zagadnienia oraz rolę i główne zadania specjalisty.

Główne działania na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami to czas indywidualnego wsparcia mieszkańców pomoc przy rozwiązywaniu drobnych problemów życia rodzinnego, źródeł dofinansowań, możliwość pomocy z jednostek gminnych, załatwienie spraw urzędowych oraz wielu innych związanych z zasobem lokalowym, transportem, oświatą, zdrowiem. 

 

 

 

 

 

 

Miejska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnościami 

By dobrze zrozumieć problemy osób z niepełnosprawnościami 14 czerwca 2017 roku została powołana Miejska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnościami w składzie Kornel Chmiel, szef mikołowskiego koła Polskiego Związku Niewidomych, Sebastian Langer poruszający się na wózku, zawodnik Integracyjnego Klubu Sportowego „Jeźdźcy”, Alicja Blajer osoba z niepełnosprawnością narządu słuchu, Katarzyna Wesołowska mama niepełnosprawnego dziecka oraz Jarosław Belka, który porusza się na wózku elektrycznym. W późniejszym czasie skład rady został poszerzony o Dorotę Chmiel, Adama Bienias oraz Urszulę Sanocką. Staraliśmy się aby w gremium tym znalazły się osoby aktywne w swoich środowiskach oraz reprezentujące osoby niepełnosprawne z różnymi dysfunkcjami. Mam nadzieję, że Rada przyczyni się do tego, że za parę lat Mikołów stanie się miejscem przyjaznym niepełnosprawnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Śląskie bez Barier”

Projekt pod patronatem Wojewody Śląskiego, realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ścisłej współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i jest jednym z 17 projektów realizowanych w całej Polsce, które mają na celu monitoring stopnia wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
Projekt jest realizowany w okresie 1 kwietnia 2017 r. – 31 marca 2019 r. przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic.

Głównym celem projektu jest monitoring stopnia wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w śląskich jednostkach administracji publicznej oraz dostarczenie władzom tych jednostek informacji w jaki sposób mogą poprawić dostępność dla osób z niepełnosprawnością i, jeżeli będzie to konieczne, pozyskać dotację na niezbędne modyfikacje.

Pełne wdrożenie konwencji przyczyni się do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością w województwie śląskim. Będzie ono możliwe dzięki dostosowaniu procedur w co najmniej 50 śląskich jednostkach administracji publicznej wraz z jednostkami podległymi do wymogów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz prezentacji zebranych danych mieszkańcom i mieszkankom Województwa Śląskiego w opracowanym zbiorczym raporcie o stanie wdrożenia Konwencji w Województwie Śląskim do końca marca 2019 r.

W ramach projektu przeprowadzono konsultacje społeczne:

 • 27.10.2017 roku I spotkanie ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, opiekunami, rodzicami
 • 28.11.2017 roku II spotkanie z Miejską Społeczną Radą ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Mikołowie
 • 11.12.2017 roku III spotkanie ze środowiskiem osób starszych - naszymi seniorami oraz starszymi osobami z niepełnosprawnościami.

 

W kolejnym etapie (od 24 stycznia 2018 roku) zostały przeprowadzone audyty w losowo wybranych jednostkach:

 • Urząd Miasta – budynek główny
 • Szkoła Podstawowa nr 7
 • Miejski Dom Kultury
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Hala Sportowa – MOSiR Mikołów
 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 

Zostały przygotowywane rekomendacje, które będą konsultowane z jednostkami. Później powstanie raport z całości.

Po wstępnej analizie barier rozpoczęto prace nad uniwersalnym projektowaniem i opracowywaniem procedur, które ułatwiałyby wdrożenie projektowania w życie. Mimo, iż w dalszym ciągu czekamy na raport z realizowanego projektu “śląskie bez barier”, sami staramy się już pewne niedogodności likwidować, szczególnie w miejscach gdzie są przewidywane inwestycje. Staramy się wykorzystywać pozyskane środki na wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i starszych, m. in. w okolicach rynku będzie usytuowana toaleta oraz pomieszczenia, które będą dostępne. Dbając o bezpieczeństwo na pasach nowe inwestycje będą już zawierać udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących oraz na wózkach. 

 

 

 

 

 

 

Projektowanie Uniwersalne

Ingerencja w infrastrukturę powinna już wdrażać projektowanie uniwersalne. Nowo powstałe inwestycje mają zawierać udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Już zostały naniesione zmiany odnośnie dostosowania placów zabaw dla dzieci niepełnosprawnych.   Niewątpliwym sukcesem jest wdrożenie podczas omawiania bezpieczeństwa na pasach ujednolicenia udogodnień przejść w powiecie mikołowskim dla osób niepełnosprawnych. 

Podczas spotkań Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnościami są omawiane najważniejsze zagadnienia odnośnie różnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, w spotkaniach uczestniczą najważniejsi przedstawiciele UM. W ostatnim okresie udało się poprawić infrastrukturę, zorganizować liczne imprezy na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz omówić i przygotować kolejne już najbliższe udogodnienia. Zależy mi na tym by Mikołów był w najbliższych latach coraz bardziej dostępny dla wszystkich mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

Mieszkania dla (Nie)pełnosprawnych

Nowo budowane budynki mieszkalne, już na etapie planowania mają mieć mieszkania dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Takie lokale już znajdują się przy ul. Nowy Świat. Lokale parterowe są w miarę możliwości dostosowywane do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu.

W roku 2018 i 2019 osoby z niepełnosprawnością ruchową otrzymały swoje pierwsze mieszkania - dostosowane do swoich potrzeb.

 

Sport Osób z Niepełnosprawnościami

Tradycją stają się imprezy sportowe, które już cyklicznie odbywają się w Mikołowie tj. Rugby na Wózkach, Spartakiada, Zawody osób niepełnosprawnych, zajęcia na basenie. W 2018 roku odbyła się najważniejsza impreza - XI Igrzyska Olimpiad Specjalnych, gdzie Mikołów pełnił rolę organizatora. Również podczas organizowanych imprez osoby z niepełnosprawnością są mile widziane i zachęcane do uczestnictwa. Także w imprezach towarzyszących osoby z niepełnosprawnościami mają już swoją kategorię np. Mikołowskie biegi. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w rozwój sportu osób z niepełnosprawnościami, w szczególności organizacjom pozarządowym.

 

 

 

 

 

 

Kultura, spotkania przy kawie i herbacie 

Rok 2017 - 2019 był okresem organizacji spotkań. Pierwsze to prezentacja w Miejskiej Bibliotece Publicznej filmu „Miasto bez Barier – Modelki”, spotkanie z bohaterkami filmu pochodzącymi z Mikołowa. Podczas spotkania omówiono najważniejsze problemy związane z barierami architektonicznymi. 

Kolejne spotkanie z dziećmi i młodzieżą oraz mieszkańcami w MBP z p. Karolina Hamer – paraolimpijką w pływaniu – motywacja, determinacja, sukces.  

Wydarzenie "Poznaj mnie" - zorganizowane dla włodarzy miast powiatu mikołowskiego przez Urząd Miasta Mikołów - doświadczono z jakimi problemami na co dzień borykają się osoby z niepełnosprawnościami. Połączono praktykę z teorią.

Pozostałe wydarzenia w Mikołowie to:  “Tańce narodów świata” w MDK, Piknik Integracyjny na placu parkowym, Warsztaty Aktywnego Poszukiwania pracy w siedzibie FAR, Obchody dnia godności osób niepełnosprawnych. W tym miejscu składam ogromne podziękowania wszystkim organizatorom, instytucjom i osobom zaangażowanym w integrację z lokalną społecznością.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca – dostępność

Jako miasto nawiązaliśmy również współpracę z tłumaczem przysięgłym języka migowego – który uczestniczy przy zawarciu związku małżeńskiego osób niesłyszących – w maju 2018 roku mieliśmy okazję skorzystać z usług tłumacza – w ramach dostępności osoby niesłyszące nie ponoszą z tego tytułu dodatkowych opłat. 

Dodatkowo sesja rady miasta już są w standardzie tłumaczone na język migowy.

W ramach dostępności zostały zakupione szyny najazdowe dla Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie, które mają ułatwić osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich dotarcie na scenę. Szyny są przenośne, można zatem wykorzystać je w każdym miejscu, które jest niedostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. 

Przy tworzeniu nowej strony internetowej Urzędu Miasta współpracowaliśmy ze związkiem niewidomych. Ich specjaliści przeprowadzili audyt w ramach współpracy. Strona spełnia standardy WCAG 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejne działania – „Dostępność plus”

Mikołów powoli staje się miastem otwartym na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Jest jeszcze sporo do zrobienia w różnych dziedzinach, jak transport, oświata, likwidacja barier, dostępność budynków i przestrzeni publicznej oraz organizacja bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Szukamy różnych rozwiązań. 

W roku 2018 Miasto Mikołów wystąpiło do Wydziału Ewaluacji Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z chęcią podpisania porozumienia na program „Dostępność Plus” – Mikołów stał się sygnatariuszem program "Dostępność Plus".

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy, Profilaktyka

Od dwóch lat prowadzimy prelekcje dla młodzieży szkolnej odnośnie wakacyjnej brawury  - skoków do wody, wypadków komunikacyjnych. Program jest realizowany we współpracy ze Starostwem Powiatowym.

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy mają coraz więcej form wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo projekty realizowane przez miasto kierowane do seniorów są również dla osób z niepełnosprawnościami min „E- Mocni”, „Postaw na Rodzinę”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania dodatkowe

Trwają przygotowywania do otworzenia nieodpłatnej miejskiej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców Gminy. 

Mamy jeszcze do poprawy budynki, miejską infrastrukturę, transport, edukację, mieszkalnictwo, pomoc społeczną (asystenturę) i wiele innych dziedzin. Jednak Głos środowiska jest bardzo ważny „nic dla nich bez nich”.  Obecnie jest opracowana strategia działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Gminie Mikołów na lata 2020 – 2024 – (dokument zawierający wszystkie najważniejsze zadania i działania ukierunkowane na ułatwienie funkcjonalności osobom z niepełnosprawnościami w Gminie Mikołów).

 

 

Imprezy Kulturalne z myślą o osobach z niepełnosprawnościami - wydarzenia kulturalne organizowane w Mikołowie są organizowane z myślą o osobach z szczególnymi potrzebami, święto Dni Mikołowa posiadają specjalną strefę z zachowaniem ciągów bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka działań na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością ich rodziców i opiekunów jest w Gminie rok rocznie udoskonalana. Jesteśmy Miastem przyjaznym wszystkim jego mieszkańcom.    

Uczestnictwo w wielu konferencjach poświęconych tematyce osób z niepełnosprawnościami organizowanej przez parlamentarzystów oraz europosłów.

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafał Kwapuliński 
Główny Specjalista ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Galeria

Polecane strony

Copyright © 2021 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT