• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
  o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

NASZE INWESTYCJE

Zrealizowane i planowane inwestycje.

Aktualizacja tematu: 2022-08-26

By w jednym miejscu zebrać możliwie wszystkie bardziej znaczące inwestycje, prace czy wydatki od początku kiedy zostałem burmistrzem (2015r.) postanowiłem je tu zamieszczać w formie pojedynczych slajdów. Tak więc stale uzupełniam te slajdy od najnowszych do najstarszych a nawet już zapowiadam jakie slajdy powinny się pojawić po zakończeniu już prowadzonych lub planowanych inwestycji.

 

Proszę jednak w stosunku do inwestycji planowanych i podanych terminów, zawsze brać pod uwagę fakt, że to są nasze plany, które bardzo chcemy wykonać ale są one zależne też od sytuacji finansowej Gminy,  która z kolei jest zależna od sytuacji gospodarczej kraju, jak i czasami jeszcze od wielu innych czynników.

 

Na rok 2022 realizujemy lub planujemy poniższe inwestycje.

Ważniejsze inwestycje Wydziału Inwestycji UM w trakcie realizacji:

 • Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej – Projekt I kwartał
 • Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych – Projektowanie
 • Przebudowa ul. Świerkowej – Projekt II kwartał
 • Przebudowa ul. Podgórnej od ul. Zamkowej – Projekt II kwartał
 • Przebudowa ul Fitelberga – Projekt III kwartał
 • Budowa dwóch boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem – Projekt III kwartał
 • Przebudowa ul. Jagodowej wraz z odwodnieniem – Projekt IV kwartał
 • Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście – ścieżka rowerowa Mokre – Bujaków - Zaprojektuj/Wybuduj 2023-2024
 • Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. św. Wojciecha i ul. Stefana Okrzei oraz przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich i ul. św. Wojciecha - w ramach projektu poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych - Zaprojektuj/Wybuduj III kwartał
 • Zakup kiosku samoobsługowego systemu parkingowego dla rejestracji użytkowników – Realizacja I kwartał
 • Budowa drogi dojazdowej na działce nr 151/20 do osiedla Siedlisko – Realizacja II kwartał
 • Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 – Realizacja II kwartał
 • Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) – Realizacja III kwartał
 • System transportu niskoemisyjnego - budowa Centrum Przesiadkowego - poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2 etap IV – Realizacja IV kwartał
 • Budowa przedszkola w Mikołowie - Borowa Wieś – Realizacja 2023

 

Ważniejsze inwestycje Wydziału Inwestycji UM planowane na 2022 rok:

 

 • - Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej (dokumentacja) – zakończone II kw. / umowa z dnia 19.01.2021 r.
 • - Przebudowa ul. Świerkowej (dokumentacja) – decyzja przesłana do Wojewody jako odwołanie / umowa z dnia z dnia 03.09.2019 r.

 • - Przebudowa ul. Podgórnej od ul. Zamkowej (dokumentacja)  – planowany termin zakończenia III kw / umowa z dnia 28.04.2021 r.

 • - Przebudowa ul. Fitelberga  (dokumentacja)  – planowany termin zakończenia III kw. / umowa z dnia  28.05.2021 r.
 • - Przebudowa ul. Jagodowej wraz z kanalizacją deszczową (dokumentacja) - planowany termin zakończenia IV kw. / umowa z dnia 10.01.2022 r.
 • - Mikołów dla Klimatu: szlak pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Sosnowej – IV kw. 2023 /umowa  z dnia 07.02.2022 r.
 • - doświetlenie przejść dla pieszych (dokumentacja i realizacja)
 •             - ul. św. Wojciecha – Powstańców Śl.
 •             - ul. Orzei
 •             - ul. św. Wojciecha
 •             - IV kw./umowa z dnia 15.12.2021 r.
 • - dostawa i montaż kiosku samoobsługowego dla systemu ParkMi – zadane zakończone
 • - Droga dojazdowa do os. SIEDLISKO – zadanie w kwestii realizacji w terenie zakończone trwają pace zmierzające do skompletowania dokumentacji powykonawczej - II kw. / umowa z dnia 27.12.2021 r.
 • - Budowa Centrum Przesiadkowe cz. 2 IV etap – planowany termin zakończenia IV kw. /umowa z dnia 17.12.2020 r.
 • - Przebudowa ul. Rolniczej – nie planowane w 2022 r.
 • - budowa chodnika wzdłuż łącznika ulic Młyńska – Pszczyńska – planowane w 2022 r.
 • - ośw. ul. Grażyńskiego -planowane w 2022 r.
 • - Mikołów dla Klimatu: dostawa i montaż zielonych ładowarek – planowany termin zakończenia IV kw. /umowa z dnia 09.05.2022 r.
 • - Mikołów dla Klimatu: dostawa i montaż oświetlenia OZE – planowany termin zakończenia  IV kw./umowa z dnia 12.05.2022 r.
 • - Mikołów dla Klimatu: wykonanie miejskiej łąki kwietnej (Mikołów Wygoda) - planowany termin zakończenia  IV kw./umowa z dnia 11.08.2022 r.
 • - Mikołów dla Klimatu: zielony parking – planowane w 2022 r.
 • - Mikołów dla Klimatu: zaprojektowane i budowa zielonej terenowej sali edukacyjnej na terenie SOB – w trakcie procedury przetargowej
 • - ośw. Jaskrów – nie planowane w 2022 r.
 • - Przebudowa ul. Jasnej – I etap w takcie realizacji planowany, termin zakończenia III kw. / umowa z dnia 10.08.2021 r.
 • - Przebudowa układu komunikacyjnego Mikołów -Reta (w tym II etap ul. Jasnej, ul. Brzozowa i Reta) – planowany termin zakończenia IV kw. 2023 / umowa z dnia 29.06.2022 r.
 • - budowa chodnika przy ul. Plebiscytowa (realizacja) - w trakcie procedury przetargowej
 • - budowa fragmentu ul. Górnośląskiej – w trakcie realizacji , planowany termin zakończenia IV kw. /umowa 14.03.2022
 • - awaryjna naprawa odcinka kanalizacji sanitarnej os. Norwida – planowany termin zakończenia III kw / umowa 07.07.2022 r.
 • - budowa ośw. ulicznego i doświetlenia 4 przejść dla pieszych przy ul. Konstytucji 3 Maja – zadanie w realizacji, planowany termin zakończenia IV kw / umowa 05.05.2022 r.
 • - przebudowa części słupów oświetlenia ulicznego na terenie os. Kochanowskiego - nie planowane w 2022 r.
 • - budowa ośw. ulicznego na ul. Rybnickiej - nie planowane w 2022 r.
 • - wykonanie drenażu/odwodnienia boiska na os. Kochanowskiego – nie planowane w 2022 r.
 • - wykonanie chodnika wzdłuż boiska przy ul. Zielonej - nie planowane w 2022 r.
 • - budowa fragmentu chodnika przy ul. Jesionowej  - w realizacji0, planowany termin zakończenia III kw. / umowa z dnia 18.07.2022 r.

 

Ważniejsze inwestycje Zakładu Gospodarki Lokalowej w planach lub w trakcie na 2022 rok:

 • Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku przy ul. Żwirki i Wigury 31 cd. - Przetarg ogłoszony, otwarcie w dniu 17.01.2022 r.
 • Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja + wymiana instalacji c.o. i wymiennikowni budynku przy ul. Bandurskiego 8 - Przetarg ogłoszony zostanie do dnia 17.01.2022 r.
 • Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku przy ul. Prusa 21 - Dokumentacja techniczna jest opracowana. W trakcie podpisu aneks dotyczący zamiany inwestora z Gminy Mikołów na ZGL
 • Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku przy ul. Żwirki i Wigury 20 - Dokumentacja techniczna jest opracowana. W trakcie podpisu aneks dotyczący zamiany inwestora z Gminy Mikołów na ZGL
 • Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku przy ul. Żwirki i Wigury 24 - Dokumentacja techniczna jest opracowana. W trakcie podpisu aneks dotyczący zamiany inwestora z Gminy Mikołów na ZGL. Dofinansowanie do termomodernizacji budynków Bandurskiego 8, Żwirki i Wigury 31 cd, Prusa 21,  Żwirki i Wigury 20, Żwirki i Wigury 24 - 3,7 mln zł.
 • Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Szafranka wraz z opracowaniem projektu - Zakończenie robót do 23.04.2022 r.
 • Wymiana instalacji gazowej wraz z wykonaniem projektu w budynku przy ul. Stara Droga 2b - Termin wykonania do 15.12.2022 r. Specyfikacja techniczna celem ogłoszenia przetargu w opracowaniu.
 • Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei 2 - Wykonano dokumentację techniczną i przekazano do Wydziału Rozwoju UM Mikołów celem pozyskania środków finansowych z BGK.
 • Remont kapitalny budynku przy ul. Stawowej 2 - Wykonano dokumentację techniczną i przekazano do Wydziału Rozwoju UM Mikołów celem pozyskania środków finansowych z BGK.
 • Remont budynku biurowego oraz lokalu gastronomicznego – termomodernizacja, wymiana instalacji c.o. i wymiennikowni, instalacja OZE przy ul. Kolejowej 2 - Wykonano dokumentację projektową. Odbiór PT w dniu 13.12.2021 r.
 • Projekt termomodernizacji wraz ze zmianą źródła ciepła w budynku przy ul. Katowickiej 34 - Wykonano dokumentację projektową. Odbiór PT w dniu 21.12.2021 r.
 • Projekt termomodernizacji wraz ze zmianą źródła ciepła w budynku przy ul. Krakowskiej 32 - Wykonano dokumentację projektową. Odbiór PT w dniu 13.12.2021 r.
 • Rozbiórka budynków gospodarczych oraz odtworzenie muru granicznego przy ul. Okrzei 2 / Jana Pawła II 8 - Wykonano dokumentację projektową. Odbiór PT w dniu 23.12.2021 r.
 • Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Mickiewicza 20 wraz z robotami towarzyszącymi - Po trzykrotnym ogłoszeniu zapytania ofertowego na platformie zakupowej wyłoniono Wykonawcę kompleksowego projektu technicznego - TWOI ARCHITEKCI Rybnik. Zakończenie prac projektowych do 15.04.2022r.
 • Projekt rozbiórki istniejących trzech budynków mieszkalnych, projekt budowy trzech nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Młyńskiej 118, 120, 122 - Termin zakończenia prac projektowych do dnia 26.01.2022 r.

 

Dofinansowania do powyższych inwestycji:

 • Fotowoltaika na budynkach gminnych:
 • - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mikołowie – 23,8 kWp
 • - Szkoła Podstawowa nr 3 w Mikołowie – 20,4 kWp
 • - Szkoła Podstawowa nr 4 w Mikołowie – 16,3 kWp
 • - Szkoła Podstawowa nr 5 w Mikołowie – 26,5 kWp
 • - Szkoła Podstawowa nr 6 w Mikołowie – 18,7 kWp
 • - Szkoła Podstawowa nr 7 w Mikołowie – 9,2 kWp
 • - Szkoła Podstawowa nr 8 w Mikołowie – 17,7 kWp
 • - Szkoła Podstawowa nr 10 w Mikołowie – 23,8 kWp
 • - Szkoła Podstawowa nr 12 w Mikołowie – 16,3 kWp
 • - Przedszkole nr 3 Mikołowie – 7,1 kWp
 • - Przedszkole nr 11 w Mikołowie – 16,3 kWp
 • Suma dofinansowania: 950 tys. zł.

 

 • Przebudowa układu drogowego Mikołów -Reta
 • Dofinansowanie: 4,75 mln zł.

 • Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście:
 • Rewitalizacja Parku Planty - wzbogacenie składu gatunkowego krzewów (projekt),
 • - Rewitalizacja Parku Planty - Przywrócenie zdolności retencyjnej małego stawu (projekt),
 • - Rewitalizacja Parku Planty - wzbogacenie składu gatunkowego roślin brzegowych dużego stawu (projekt),
 • - Rewitalizacja Parku Planty - fontanna napowietrzająca w dużym stawie,
 • - Wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż ścieżki rowerowej przy Centrum Przesiadkowym,
 • - Wykonanie łąki miejskiej, 
 • - Założenie rabat miododajnych wzdłuż deptaku (równoległa do ul. Prusa),
 • - Założenie parku kieszonkowego przy ul. Bandurskiego.
 • Dofinansowanie - tzw. fundusze norweskie: 9,9mln zł.

 • System transportu niskoemisyjnego – przebudowa węzła ulic Prusa-Miarki w kierunku Rybicka, Wyzwolenia w Mikołowie
 • Dofinansowanie: 1,4mln zł.
   

INWESTYCJE JUŻ ZREALIZOWANE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecane strony

Copyright © 2022 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT