• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

Mikołów w UE

Mikołów w UE to nie tylko 336 mln zł dofinansowania dla naszego miasta przy rocznym budżecie Mikołowa 270 mln zł ale wielka wartość dla każdego z nas !!!

Obserwując obecną sytuację polityczną wokół budżetu Unii Europejskiej i próby przedstawiania UE w złym świetle, postanowiłem napisać tych kilka słów i podsumować dla mieszkańców Mikołowa najbardziej widoczne i namacalne korzyści tylko w naszymi mieście, czyli finansowe zyski samego Mikołowa. Mam też nadzieję, że w zdecydowanej większości doceniamy ten bardzo ważny fakt, że należymy do Unii Europejskiej. Dzisiaj granice Europy i Świata stoją dla nas otworem, a my jako ich Obywatelami czerpiemy z tego korzyści w bardzo szerokim zakresie. Nie zaprzepaśćmy tego wszystkiego, żyjmy w zgodzie i budujmy razem nasz dom - wspólną Europę.

 

Będąc obywatelami Unii Europejskiej dostrzegamy, że wokół nas wiele zmienia się na lepsze, właśnie m.in. dzięki dofinansowaniu UE. Jednak czasami ktoś nam miesza w głowach i się zastanawiamy: - czy rzeczywiście to takie ważne, by tam należeć? - czy rzeczywiście Unia Europejska tyle nam daje? – jak znaczący wpływ ma to na rozwój Polski i naszego najbliższego otoczenia? Zapewne dyskusja pomiędzy entuzjastami a sceptykami ciągnęłaby się w nieskończoność, każdy miałby swoje argumenty za i przeciw. Jednak ja – jako Burmistrz Mikołowa chciałbym mieszkańcom naszego miasta uzmysłowić ile sam Mikołów zyskał dzięki wsparciu finansowemu UE. Jest to rzeczywiście ogrom pieniędzy, a dzięki nim ogrom inwestycji w miasto i mieszkańców na wielu płaszczyznach. Gdyby nie te eurodofinansowania, to nasze miasto z pewnością nie wyglądałoby tak jak dzisiaj wygląda, a my nie bylibyśmy Obywatelami Europy i Świata poruszającymi się gdzie dusza zapragnie i żyjącymi dziś na zdecydowanie wyższym poziomie niż przed wejściem do UE.

 

Mikołów, będąc miastem w UE ma możliwość pozyskiwania środków finansowych na realizację wielu ważnych i koniecznych projektów służących naszemu miastu i jego mieszkańcom w bardzo rozległych zakresach: inwestycyjnym, drogowym, oświatowym, społecznym oraz wielu innych, z czego stale korzystamy.

 

Biorąc pod uwagę sam aspekt finansowy, to Mikołów po wejściu do UE pozyskał aż 336 milionów złotych dodatkowych środków na finansowanie inwestycji i działań społecznych. Przy rocznym budżecie Mikołowa około 270 mln. zł  (na 2022r.) to taka suma dotacji z Unii Europejskiej jest dla nas ogromnym dodatkiem, zdecydowanie większym niż budżet roczny całego naszego miasta. Prawie każda znacząca i zrealizowana w Mikołowie inwestycja od 2007 roku powstała przy udziale środków unijnych, dlatego należy podkreślić, iż bez tego dofinansowania niektóre obiekty mogłyby w ogóle nie powstać a Mikołów nie wyglądałby tak jak dzisiaj! Liczymy na to, iż jeszcze niejedna inwestycja służąca mieszkańcom zostanie zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej. Należy zwrócić uwagę, iż dzięki tym środkom, będącym bardzo dużym zastrzykiem finansowym, Mikołów na przestrzeni lat tak znacząco się rozwinął i zmienił.

Zachęcam do doceniania tych faktów i zapoznania się ze szczegółami.

 

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula

 

****************************

Ostatnia aktualizacja 2024-01-31

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020

14 projektów na łączną kwotę 70 949 451,67 zł o wartości dofinansowania 38 026 958,47 zł, pożyczka
UE 9 200 000,00 zł

 

67. Przebudowa zdegradowanego obszaru Gminy Mikołów - przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 w Mikołowie
całkowity koszt projektu: 13 305 668,08 zł
pożyczka UE: 9 200 000,00 zł

 

66. Wirtu@lny Urząd – system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów

całkowity koszt projektu: 844 479,23 zł

wartość dofinansowania: 717 297,35 zł

 

65. Słoneczna Gmina- budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów

całkowity koszt projektu: 4 081 336,67 zł

wartość dofinansowania: 3 004 670,56 zł

 

64. Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów

całkowity koszt projektu : 21 215 866,54 zł

wartość dofinansowania: 7 432 486,30 zł

 

63. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów

całkowity koszt projektu: 918 072,00 zł

wartość dofinansowania: 743 514,37 zł

 

62. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta

całkowity koszt projektu : 3 804 302,48 zł

wartość dofinansowania: 3 448 009,47 zł

 

61. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku przy ul. Podleskiej 60

całkowity koszt projektu : 945 000,00 zł

wartość dofinansowania: 802 068,00 zł

 

60. System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów - budowa Centrum Przesiadkowego

całkowity koszt projektu: 13 722 012,86 zł

wartość dofinansowania: 13 064 137,34 zł

 

59. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 22 a-f

całkowity koszt projektu: 2 930 000,00 zł

wartość dofinansowania: 2 783 500,00 zł

 

58. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap III - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta

całkowity koszt projektu: 883 260,00 zł

wartość dofinansowania: 805 847,00 zł

 

57. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów - etap II

całkowity koszt projektu: 1 205 646,00 zł

wartość dofinansowania:   971 550,00 zł

 

56. Odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów

całkowity koszt projektu: 946 854,00 zł

wartość dofinansowania: 648 223,82 zł

 

55. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Prusa 21, ul. Żwirki i Wigury 20 i ul. Żwirki i Wigury 24

całkowity koszt projektu: 3 702 299,99 zł

wartość dofinansowania: 2 292 996,46 zł

54. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Bandurskiego 8 i ul. Żwirki i Wigury 31 cd

całkowity koszt projektu: 2 444 653,82 zł

wartość dofinansowania: 1 312 657,80 zł

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (2014-2020)

53. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6 oraz ul. Górniczej nr 5

całkowity koszt projektu: 1 672 138,96 zł

wartość dofinansowania: 1 062 485,19 zł

 

Program Środowisko, energia i Zmiany Klimatu Obszar: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków

 

52. Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście

całkowity koszt projektu: 11 677 437,00 zł

wartość dofinansowania:  9 925 821,39 zł

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

51. Cyfrowa Gmina

całkowity koszt projektu: 110 884,40 zł

wartość dofinansowania: 100 000,00 zł

 

50. Zdalna szkoła

całkowity koszt projektu: 98 665,00 zł

wartość dofinansowania: 98 665,00 zł

 

49. Zdalna szkoła +

całkowity koszt projektu: 101 478,30 zł

wartość dofinansowania: 101 478,30 zł

 

48. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

całkowity koszt projektu: 13 664,07 zł

wartość dofinansowania: 13 664,07 zł

 

Projekty unijne w latach 2014 - 2020 w ramach  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Łączna suma 37 projektów na kwotę: 538 994 968,15 zł o wartości dofinansowania 311 633 742,02 zł.

 

47. „Power of Education- podniesienie jakości kształcenia i zarządzania w mikołowskich placówkach oświatowych”.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt zakładał organizację staży, szkoleń, mobilności międzynarodowych kadry pedagogicznej wybranych szkół i przedszkoli. Projekt miał na celu podniesienie jakości kształcenia i zarządzania w mikołowskich placówkach oświatowych dzięki zagranicznym wyjazdom szkoleniowym i skierowany był do nauczycieli oraz kadry zarządzającej. Każdy z uczestników wziął udział w jednym szkoleniu zagranicznym.

Całkowita wartość projektu: 682 604,09 zł

Dofinansowanie: 682 604,09 zł

 

46. „Krok w przyszłość”.

Oś priorytetowa : IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt  miał na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integrację społeczno-zawodową. W ramach projektu ruszyła rewitalizacja tzw. Abisynii, czyli jednego z najbardziej zaniedbanych miejsc w Mikołowie.

Całkowita wartość projektu: 1 998 702,00 zł

Dofinansowanie: 1 326 021,50 zł.

 

45. "Postaw na lepsze jutro".

Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Projekt  miał na celu wsparcie nowych miejsc w funkcjonującej placówce wsparcia dziennego oraz rozszerzenie oferty o powstanie klubu młodzieżowego, realizowanie zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych, edukacyjnych, sportowych, artystycznych oraz wycieczek.

Całkowita wartość projektu: 512 730,00 zł.

Dofinansowanie: 372 844,03 zł.

 

44. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”.

Realizowany w partnerstwie: Fundacja Aktywizacja (Partner Wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

Do najważniejszych działań projektu należy: przygotowanie programów szkoleń stacjonarnych oraz kursów e-learningowych, szkolenie i wsparcie ok. 300 mieszkańców Mikołowa, zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego, szkolenia dla mieszkańców (stacjonarne i on-line), gminne partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej. 

Grupa docelowa: dorośli, którzy nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie daje komputer z dostępem do Internetu oraz osoby chcące rozwinąć dotychczas posiadane kompetencje cyfrowe.

Całkowita wartość projektu:  282 023,80 zł

Dofinansowanie: 263 500,00 zł

 

43. „Postaw na Rodzinę”.

Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne Działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT . Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt "Postaw na rodzinę" ma na celu wsparcie działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, które polega na poradnictwie, sfinansowaniu usługi asystenckiej lub opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom podjęcia aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej.

Całkowita wartość projektu: 956 181,10 zł.

Dofinansowanie: 724 167,57 zł.

 

42. Program wsparcia społeczności lokalnych

Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie wraz z Fundacja ULICA i Fundacja Zakątek Pokoleń utworzyli miejsce spotkań społeczności lokalnych na osiedlu Mickiewicza, świetlicę dla dzieci i młodzieży na Rynku oraz zorganizują szereg działań animacyjnych dla dzieci i młodzieży, seniorów, samotnych matek z dziećmi oraz organizacji pozarządowych i nieformalnych grup obywateli. Ponadto jednostki organizacyjne Gminy Mikołów zaktywizowały społecznie i zawodowo osoby bezrobotne z Mikołowa. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu wzmocnienie podmiotowości obywateli, stworzenie warunków rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz powstanie więzi społecznych na terenie miasta.

Grupa docelowa: dzieci, młodzież, matki z małymi dziećmi, seniorzy, osoby bezrobotne oraz otoczenie tych osób.

Całkowita wartość projektu: 648 751,06 zł

Dofinansowanie: 616 313,50 zł

 

41. „Szkoła otwarta na wiedzę”.

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1.Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu „Szkoła otwarta na wiedzę” było podniesienie jakości oferty edukacyjnej 8 mikołowskich szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 poprzez rozwijanie wśród 807 uczniów/ uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, przeszkolenie 35 nauczycieli oraz realizację kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucznia młodszego. Uczniowie/ uczennice ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniowie młodsi, poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do ich potrzeb i umożliwienie im udziału m.in. w zajęciach specjalistycznych, będą mieć możliwość nadążenia za wymogami pracodawców w przyszłości. Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów/ uczennic będzie prowadziło do ich efektywnego wejścia na rynek pracy w przyszłości. Dodatkowo nauczyciele, którzy nabyli nowe kompetencje w ramach projektu, będą je mogli wykorzystywać również po jego zakończeniu, co przyczyni się do zachowania trwałości projektu. Ponadto, w ramach projektu we wszystkich szkołach doposażono pracownie przedmiotowe.

Całkowita wartość projektu: 726 867,04 zł

Dofinansowanie: 654 180,34 zł

 

40. „Szkoła otwarta na wiedzę” etap II.

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1.Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: -podniesienie jakości oferty edukacyjnej 10 mikołowskich szkół podstawowych w okresie VI 2018 – VI 2019 poprzez rozwijanie wśród 950 uczniów/ uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, – przeszkolenie 43 nauczycieli, – zakup sprzętu TIK oraz specjalistycznych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych, – realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego wsparcia

Całkowita wartość: 877 975,97 zł

Dofinansowanie :790 178,37 zł

 

39. Kalejdoskop wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1.Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Kalejdoskop wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych” był kontynuacją działań zapoczątkowanych w 2017 roku, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Realizacja projektu wpłynęła na podniesienie jakości oferty edukacyjnej 10 mikołowskich szkół podstawowych. Od września 2019 do czerwca 2020 roku wsparciem objętych zostało ponad 850 uczniów i 40 nauczycieli. Uczniowie rozwinęli kluczowe kompetencje niezbędne na rynku pracy, dzięki udziałowi w nieodpłatnych zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego, matematyki, przyrody czy informatyki. Wsparciem zostali objęci również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podczas zajęć specjalistycznych z pedagogiem, logopedą, psychologiem, surdopedagogiem czy tyflopedagogiem. Natomiast 40 nauczycieli nabyło nowe kompetencje podczas szkoleń i kursów. W ramach projektu powstała pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej nr 1, a wszystkie szkoły zostały doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK.

Całkowita wartość projektu: 641 769,17 zł

Dofinansowanie: 577 592,25 zł

 

38. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA MIKOŁÓW

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału  edukacyjnego dla działania 11.1.Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny

Okres realizacji: 01.11.2022-30.03.2023

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych podlegających pod organ prowadzący - Gminę Mikołów w okresie od XI 2022 do III 2023 poprzez zakup sprzętu ICT (laptopy dla uczniów z Ukrainy). W ramach projektu zostanie zakupionych 25 laptopów, które zostaną przekazane szkołom na potrzeby uczniów z Ukrainy.

Całkowita wartość projektu: 93 750,00 zł

Dofinansowanie: 84 375,00 zł

 

37. Step by Step - małymi krokami ku wiedzy

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej

Okres realizacji: 01.10.2020-30.09.2022 r. Projekt jest skierowany do 4 mikołowskich szkół podstawowych i 5 przedszkoli. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 44 nauczycieli, którzy wzięli udział w 2-tygodniowych szkoleniach metodyczno-językowych na Malcie. Uczestnicy szkoleń poza podniesieniem kompetencji językowych zdobędą m.in. umiejętność kreatywnej pracy z uczniem młodszym oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej. Wsparcie dla nauczycieli przełoży się na podniesienie jakości nauczania w szkołach i przedszkolach.

Całkowita wartość projektu: 521 625,50 zł 

Dofinansowanie: 521 625,50 zł

 

36. „Rozwiń skrzydła” w ramach projektu „Dostępna szkoła”

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Przedsięwzięcie to stanowi pilotaż działania „Szkoła bez barier” i powstało w celu zwiększenia dostępności w szkołach podstawowych, gotowych do przetestowania Modelu Dostępnej Szkoły.

Okres realizacji: 20.04.2022-30.09.2023

Całkowita wartość projektu: 1 540 000 zł 

Dofinansowanie: 1 540 000 zł

 

35. (Nie)-samo-dzielni

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, mających służyć zaspokojeniu potrzeb osób, wynikających z ich niesamodzielności i/lub niepełnosprawności m.in. poprzez wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania, zajęcia aktywizujące. Projekt realizowany był od 1 września  2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku

Całkowita wartość projektu: 887 418,75 zł

Dofinansowanie: 724 513,81 zł

 

34. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIKOŁÓW

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

Działania realizowane w ramach projektu mają na celu wsparcie usług społecznych dla rodzin ukraińskich i otoczenia. Projekt realizowany od 01.08.2022 do 30.04.2023

Całkowita wartość projektu: 248 311,00 zł

Dofinansowanie: 211 064,35 zł

 

 

Program Erasmus +

 

33. "Open your mind, change yourself and work across boundaries - Otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami!”

Program Erasmus+ KA101 Mobilność kadry edukacji szkolnej

Głównym założeniem projektu jest podniesienie kompetencji, zwiększenie motywacji w codziennej pracy 52 nauczycieli z 8 szkół podstawowych i 3 przedszkoli. W okresie od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2021 roku nauczyciele wezmą udział w zagranicznych szkoleniach metodyczno-językowych, co przełoży sią na podniesienie jakości nauczania w szkołach i przedszkolach. Poza podniesieniem kompetencji językowych, nauczyciele zostaną wyposażeni w metody i narzędzia umożliwiające „łagodne przejście” dzieci z edukacji przedszkolnej do szkoły. Nauczyciele zdobędą umiejętność kreatywnej pracy z uczniem młodszym oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej. Dzięki realizacji projektu wzmocni się współpraca szkół  i przedszkoli w zakresie wymiany doświadczeń, metod i form pracy z uczniem. Ponadto nauczyciele podniosą kwalifikacje i umiejętności językowe oraz motywację do pracy, co przełoży się na podniesienie jakości pracy placówek.

Całkowita wartość projektu: 136 269 euro

Dofinansowanie:136 269 euro

 

32. Innovation and transformation in education

Program Erasmus+ KA102 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”

Projekt realizowany był w partnerstwie z 3 innymi krajami w ramach Erasmus+, Turcją, Łotwą i Włochami. W ramach projektu działania skierowano do 4 grup docelowych składające się z uczniów, nauczycieli, rodzin uczniów i lokalnych władz.

Gmina Mikołów ściśle współpracowała z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w celu realizacji głównych założeń projektu.

Całkowita wartość projektu: 102 300 euro, z czego dla Gminy Mikołów: 12 325 euro


 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007–2013

17 projektów na łączną kwotę 94 603 916,83 zł o wartości dofinansowania 48 453 035,45 zł

 

31. Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i powiatem mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)

całkowity koszt projektu:   5 559 365,70 zł

wartość dofinansowania:   4 709 130,49 zł, w tym dla gminy Mikołów: 168 650,85 zł

 

30. Silesia Net – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego.

całkowity koszt projektu:6 427 990,98 zł

wartość dofinansowania:5 463 792,33 zł w tym dla gminy Mikołów: 910 632,08 zł

 

29. Zintegrowany System Informatyczny dla Urzędu Miasta w Mikołowie – etap I

całkowity koszt projektu:292 932,78 zł

wartość dofinansowania:247 504,53 zł

28. Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego – infrastruktura aktywnych form turystyki

całkowity koszt projektu:2 175 566,00 zł

wartość dofinansowania:1 607 184,42 zł w tym dla gminy Mikołów: 105 133,70 zł

 

27. Budowa infrastruktury okołoturystycznej Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

całkowity koszt projektu:841 739,10 zł

wartość dofinansowania:715 478,23 zł

 

26. Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie

całkowity koszt projektu:4 099 531,78 zł

wartość dofinansowania:3 422 223,88 zł

 

25. Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

całkowity koszt projektu:10 373 172,41 zł

wartość dofinansowania:5 354 264,65 zł

 

24. Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie – etap II

całkowity koszt projektu:10 166 064,49 zł

wartość dofinansowania:7 522 500,00 zł

 

23. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie

całkowity koszt projektu:1 993 194,76 zł

wartość dofinansowania:1 694 215,54 zł

 

22. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów – modernizacja Kotłowni Grażyńskiego

całkowity koszt projektu:17 362 008,72 zł

wartość dofinansowania:11 908 517,00 zł

http://www.zim.com.pl/?jezyk=pl&grupa=9&dzi=1277457567&art=1277462723&id...

 

21. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów – ograniczenie niskiej emisji z budynków użyteczności publicznej

całkowity koszt projektu:6 449 140,14 zł

wartość dofinansowania:2 500 055,01 zł

 

20. Termomodernizacja Przedszkola nr 2 przy ul. Janasa 7 w Mikołowie

całkowity koszt projektu:2 168 026,29 zł

wartość dofinansowania:421 573,75 zł

 

19. Rewitalizacja Zabytkowego Parku Planty - Budowa Domku Parkowego

całkowity koszt projektu:1 677 826,82 zł

wartość dofinansowania:1 426 152,79 zł

 

18. Budowa Hali Sportowej i Adaptacja Budynku Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie

całkowity koszt projektu:14 602 485,03 zł

wartość dofinansowania:5 625 737,33 zł

 

17. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie

całkowity koszt projektu:4 769 312,37 zł

wartość dofinansowania:1 607 941,18 zł

 

16. Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego boiska – lodowiska w Mikołowie

całkowity koszt projektu:2 092 588,14 zł

wartość dofinansowania:1 615 855,83 zł

 

15. Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Kamionka w Mikołowie

całkowity koszt projektu: 3 552 971,32 zł

wartość dofinansowania: 3 206 599,10 zł

 

Fundusz Spójności (2007- 2013)

 

14. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów

całkowity koszt projektu:   ok. 373 073 000,00 zł

wartość dofinansowania:   ok. 213 851 634,97 zł

http://www.jrp.zim.com.pl/pl-PL/o_projekcie.html

 

 

Projekty zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007–2013

 

13. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA

Termin realizacji: marzec 2010 r. – luty 2012 r.

Realizator projektu: Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich

Projektem zostali objęci uczniowie mikołowskich szkół podstawowych, którzy mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

całkowity koszt projektu:           1 854 331,87 zł

wartość dofinansowania:           1 854 331,87 zł

 

12. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa– program rozwojowy

Termin realizacji: listopad 2010 r. – październik 2012 r. Realizator: Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich

Projektem zostali objęci uczniowie mikołowskich szkół gimnazjalnych, którzy mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

całkowity koszt projektu:           769 703,22 zł

wartość dofinansowania:           769 703,22 zł

 

11. Nowy wymiar przedszkola– wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli

Termin realizacji: lipiec 2011 r. – czerwiec 2013 r. Realizator: Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich

Projektem zostały objęte dzieci w wieku 3–5 lat z 12 mikołowskich przedszkoli oraz ich rodzice.

całkowity koszt projektu:           4 027 565,64 zł

wartość dofinansowania:           3 967 152,16 zł

 

10. Indywidualizacja nauczania w klasach I–III szkół podstawowych

Termin realizacji: lipiec 2012 r. – czerwiec 2013 r. Realizator: Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich

Projekt był skierowany do uczniów klas I–III szkół podstawowych gminy Mikołów. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwój zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację nauczania w klasach I–III.

całkowity koszt projektu:           601 038,00 zł

wartość dofinansowania:           601 038,00 zł

 

9. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA – etap II

Termin realizacji: listopad 2012 r. – lipiec 2014 r. Realizator: gmina Mikołów

Projektem objęto uczniów SP nr 3–8 oraz nr 11–12 w Mikołowie. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej i zwiększenie szans edukacyjnych poprzez: realizację kompleksowego programu rozwojowego i bezpłatne zajęcia dla uczniów szkół.

całkowity koszt projektu:           1 870 020,54 zł

wartość dofinansowania:           1 720 418,90 zł

 

8. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa – etap II

Termin realizacji: listopad 2012 r. – lipiec 2014 r. Realizator: gmina Mikołów

Projekt realizowany był wśród uczniów Gimnazjum nr 1–4 w Mikołowie. W ramach projektu - bezpłatne zajęcia dla uczniów w ramach dwóch Wydziałów:

całkowity koszt projektu:           1 263 660,37 zł

wartość dofinansowania:           1 162 567,54 zł

 

7. Milion w rozumie

Termin realizacji: czerwiec 2014 r. – czerwiec 2015 r. Realizator: gmina Mikołów

Projekt skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych na terenie gminy Mikołów.  Celem projektu było zmniejszenie dysproporcji kształcenia, rozwój kompetencji kluczowych oraz zwiększenie umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej wśród 411 uczniów.

całkowity koszt projektu:           995 295,60 zł

wartość dofinansowania:           875 860,13 zł

 

6. Uniwersytet Młodych Odkrywców

Termin realizacji: czerwiec 2014 r. – czerwiec 2015 r. Realizator: gmina Mikołów

Projektem zostali objęci uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Mikołów. Celem projektu było podniesienie jakości oferty edukacyjnej i zwiększenie szans edukacyjnych i psychospołecznych wśród uczniów SP nr 3–8 i nr 11–12. Projekt zakłada:

• bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z zakresu matematyczno-informatycznego, geograficzno-przyrodniczego, humanistycznego, lingwistycznego, ekspresji kulturalnej oraz nauk różnych,

• organizację licznych warsztatów i wizyt studyjnych, mających na celu wykorzystanie zdobytej wiedzy na zajęciach.

całkowity koszt projektu:    1 456 389,83 zł

wartość dofinansowania:    1 281 623,05 zł

 

5. Miej szansę z nami

Termin realizacji: czerwiec 2011 r – maj 2012 r.

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

W ramach projektu 11 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym zostało objętych działaniami na rzecz poprawy funkcjonowania w życiu społecznym i rodzinnym. Uczestnikom zapewniono:

•           doradztwo i opiekę psychologiczną,

•           poradnictwo zawodowe,

•           organizację czasu wolnego rodziców i dzieci (m.in. zajęcia na basenie, wyjazdy do kina, teatru, planetarium, ZOO, kurs języka angielskiego).

całkowity koszt projektu:           195 094,42 zł

wartość dofinansowania:           172 117,70 zł

 

4. Twoja szansa w zasięgu ręki

Termin realizacji: kwiecień 2011 r. – luty 2012 r.

Realizator: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

Projekt był skierowany do osób długotrwale bezrobotnych z terenu gminy Mikołów, mających problem
z powrotem na rynek pracy.

Realizator: Centrum Integracji Społecznej

całkowity koszt projektu:           431 336,13 zł

wartość dofinansowania:           324 813,72 zł

 

3. Zakontraktuj swoją przyszłość

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

I           EDYCJA

Termin realizacji: styczeń 2008 r. – grudzień 2008 r.

Uczestnicy projektu korzystali ze wsparcia:

doradcy  zawodowego, psychologa,  prawnika, asystenta rodziny, wolontariuszy, grup samopomocy, finansowego na pokrycie kosztów zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego lub policealnego,            treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

całkowity koszt projektu:           242 764,95 zł

wartość dofinansowania:           217 274,63 zł

II          EDYCJA

Termin realizacji:   styczeń 2009 r. – grudzień 2009 r.

całkowity koszt projektu:           304 128,78 zł

wartość dofinansowania:           272 195,26 zł

III         EDYCJA

Termin realizacji:   styczeń 2010 r. – grudzień 2010 r.

całkowity koszt projektu:           212 176,54 zł

wartość dofinansowania:           189 898,00 zł

IV         EDYCJA

Termin realizacji:   styczeń 2011 r. – grudzień 2011 r.

całkowity koszt projektu:           190 474,08 zł

wartość dofinansowania:           170 474,30 zł

V          EDYCJA

Termin realizacji:   styczeń 2012 r. – grudzień 2013 r.

całkowity koszt projektu:           569 000,00 zł

wartość dofinansowania:           495 030,00 zł

VI         EDYCJA

Termin realizacji:   styczeń 2014 r. – grudzień 2014 r.

całkowity koszt projektu:           336 269,20 zł

wartość dofinansowania:           292 554,20 zł

 

2. Szansa – Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

Termin realizacji: wrzesień 2013 r. – czerwiec 2015 r.

Realizator: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

Projektem objętych było 30  osób  niezatrudnionych  z gminy Mikołów, mających problem   z powrotem na rynek pracy. Uczestnikom projektu zapewniono:    zajęcia z instruktorami zawodu, udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, warsztaty psychologiczne, edukacyjne, alternatywne formy spędzania wolnego czasu, możliwość korzystania z utworzonego Punktu Konsultacyjnego przy CIS.

całkowity koszt projektu:           930 942,00 zł

wartość dofinansowania:           903 013,74 zł

 

1. Kompetentni w administracji – wdrażanie usprawnień w funkcjonowaniu i rozwój kompetencji kadr jednostek samorządu terytorialnego powiatu mikołowskiego

Termin realizacji: styczeń 2010 r. – grudzień 2011 r.

Realizator: Projekt partnerski – powiat mikołowski (lider projektu), gminy: Mikołów, Orzesze, Łaziska Górne, Ornontowice, Wyry (partnerzy)

Projekt zakładał kompleksowe wsparcie sześciu urzędów z terenu powiatu mikołowskiego, tj.:

- wdrożenie określonych procedur, zasad, systemów monitorowania,

- rozwój kompetencji kadr poprzez szkolenia ogólne i specjalistyczne.

całkowity koszt projektu: 1 376 589,41 zł

wartość dofinansowania dla lidera projektu: 1 226 816,48 zł

 

*******************

Galeria

Polecane strony

Copyright © 2024 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT