• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

Jeden procent

Zostawmy 1% w Mikołowie, czyli 1 500 000 zł !

 

Szanowni Mieszkańcy Mikołowa

W naszym mieście działa wiele wspaniałych organizacji pożytku publicznego, które pozyskują finanse na ważne i szczytne cele w tym także dla wielu osób potrzebujących. Każdy z nas może im pomóc w bardzo prosty sposób i nic nas nie kosztujący, a mianowicie przekazując swój 1% podatku, czyli 1,5 mln zł. W tym celu wystarczy tylko odpowiednio wypełnić druk PIT przy rozliczeniu.

Zachęcając i kierując do Państwa prośbę, by pozostawić ten podatek w Mikołowie zamieszczam poniżej organizacje i cele, które można wspierać przekazując swój 1% podatku.

 

 

**********************************

 

Chętnie uzupełnię poniższy spis o inne organizacje i osoby z Mikołowa. Proszę o przesłanie danych z krótkim opisem i ewentualnym jednym zdjęciem na mój adres email stanislaw@piechula.pl

 

Stowarzyszenie „Uśmiech”
KRS:0000159623
Mikołów, ul. Rybickiego 21, tel.601487503
Prowadzi działalność z zakresu pomocy społecznej, edukacyjnej, oświatowej, charytatywnej. Wspiera rodziny, organizuje wypoczynek dzieci i młodzieży.
 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska - Hufiec Ziemi Mikołowskiej
KRS: 0000273051
Mikołów, Plac Harcerski 1, tel. 32 226 00 35, www.mikolow.zhp.pl
Przekazania 1 procenta umożliwia uatrakcyjnić program i wychowanie dzieci, pozwala na dofinansowanie biwaków, zakup materiałów, kształcenie kadry, wypoczynek podopiecznych.
 

Fundacja Pracownicza Pro-EKO
KRS: 0000064561
Z dopiskiem Łukasz Musiolik, który od urodzenia choruje na dziecięce porażenie mózgowe.

 

AVALON - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
KRS: 0000270809
Z dopiskiem - Suseł,1685 - dla Aleksandra Suseł, którego można zobaczyć na Jego Facebooku:

https://www.facebook.com/helpforalek/photos/a.333975363406948.1073741836.326339104170574/1034407006697110/?type=3&theater

 

Integracyjny Klub Sportowy “JEŹDŹCY” - IKS JEŹDŹCY
KRS 0000646388
ul.Gliwicka 63 43-190 Mikołów iks@jezdzcy.pl
Celem klubu jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i promocji zdrowia ukierunkowanej m.in. na prowadzenie działalności rehabilitacyjnej w środowisku osób niepełnosprawnych ruchowo ze szczególnym uwzględnieniem rugby na wózkach - dyscypliny paraolimpijskiej.

 

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń - Krystyn i Sympatyków
KRS: 0000380907
Mikołów, ul. Kasztanowa 3, biuro os. Mickiewicza 12, tel. 601 947 977 , www. stowarzyszeniekrystyn.eu 
Stowarzyszenie jest organizacja społeczną działająca w powiecie mikołowskim od marca 2011 roku na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana”
KRS: 0000016869
Mikołów, ul. Krawczyka 16 a, tel. 32 226 41 76, www.zmiana-mikolow.pl
Celem stowarzyszenia jest m. in. udzielanie wsparcia osobom doznającym przemocy domowej, jej sprawcom oraz dzieciom i młodzieży żyjącym w rodzinach nią dotkniętych.

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, koło w Mikołowie
KRS: 0000057478
Mikołów, Plac Salwatorianów 4, tel. 32 226 31 52, www.psouu-mikolow.pl
Działa na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym. Organizuje wczesną interwencję i wspomaganie rozwoju dziecka, sprawuje opiekę dostosowaną do niepełnosprawności wychowanków.

 

Mikołowskie Towarzystwo Charytatywne
KRS: 0000126159
Mikołów, ul. Podleska 14 b,
Pomaga żyjącym na skraju ubóstwa przez wydawanie żywności, odzieży, mebli, zabawek dla dzieci. Podopiecznymi są osoby bezrobotne, bezdomne, chore, samotne matki.

 

Śląski Ogród Botaniczny
KRS: 0000163011
Mikołów, ul. Sosnowa 5, tel. 32 779 76 02, www.sibg.org.pl
Pieniądze z 1 procenta przeznaczane są na zabiegi pielęgnacyjne kolekcji sadowniczej i na zakup materiałów do wykonania infrastruktury towarzyszącej uprawom drzew owocowych.

 

Klub Sportowy Burza Borowa Wieś
KRS: 0000200446
Mikołów, ul. Gliwicka 367, www.burza.bo.pl
Organizuje zajęcia w ramach czterech sekcji: siatkówki, piłki nożnej, akrobatyki i tenisa stołowego. Propaguje kulturę fizyczną i sport, upowszechnia turystykę i krajoznawstwo.

 

Stowarzyszenie Św. Józefa „Jesteśmy”
KRS: 0000237740
Mikołów, ul. Okrzei 27, tel. 32 226 59 76, www.jestesmy.com.pl
Jego celem jest finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie pomocy zdrowotnej, działalność charytatywna i na rzecz niepełnosprawnych, promocja i organizacja wolontariatu.

 

Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni”
KRS: 0000261946
Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 21, www.dobrzeurodzeni.pl
Działa na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, prowadzi internetową wyszukiwarkę położnych, szkół rodzenia, domów narodzin.

 

Fundacja Stonoga
KRS: 0000353992
Mikołów, ul. Pszczyńska 25, tel. 32 738 24 26, 530 761 071, www.fundacjastonoga.pl
Celem Fundacji jest pomoc szczególnie dzieciom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, organizuje dla nich turnusy rehabilitacyjne, zakupy i zbiórki m.in. leków, odzieży, żywności.

 

Polski Związek Niewidomych okręg śląski - z dopiskiem koło w Mikołowie
KRS: 0000012847
Mikołów, os. Grunwaldzkie 10, tel. 32 738 40 18
Finansuje zajęcia dla podopiecznych, organizuje prelekcje lekarskie, spotkania ze sztuką, szkolenia w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego metodami bezwzrokowymi.

 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP - z dopiskiem Ochotnicza Straż Pożarna Mikołów
KRS: 0000116212
Mikołów, ul. Krawczyka 16, 
Działa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

 

Fundacja studencka Młodzi - Młodym - z dopiskiem AKS Mikołów 2092
KRS: 0000270261
www.facebook.com/aksmikolow
Środki przeznacza m.in. na rehabilitację oraz zakup wyposażenia i sprzętu sportowego, finansowanie nagród i stypendiów, wspiera młodych sportowców w całej Polsce.

 

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP - z dopiskiem Klub SHDK Mikołów
KRS: 0000186577
Mikołów, Rynek 19
Stowarzyszenie propaguje oddawanie krwi na potrzeby lokalnych placówek szpitalnych, akcje często łączą się z prelekcjami, pogadankami i konkursami.

 

Rada Ogrodów Botanicznych i Arborterów w Polsce
KRS: 0000405119
Mikołów, ul. Sosnowa 5, www.robia.pl
Jednym z celów organizacji jest inicjowanie i podejmowanie wspólnych badań związanych z programem działalności poszczególnych ogrodów, a zwłaszcza nad ochorona "ex situ" zagrożonych gatunków roślin w Polsce i na świecie oraz planowanie wspólnej strategii rozwoju.

 

Przystanek Schronisko
KRS: 0000431376
biuro@przystanekschronisko.orgwww.przystanejschronisko.org
Fundacja działa aby pomagać zwierzętom znajdującym się w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach, przy. ul. Milowickiej 1b. Nierzadko są to zwierzęta wyrzucone przez swoich właścicieli, niechciane i niekochane, najczęściej psy i koty, jednak Fundacja niesie pomoc wszystkim zwierzakom, które trafiają do schroniska.

 

Anima Humana
KRS: 0000448977
www.anima-humana.com
Jednym z celów organizacji jest działalność na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych.

 

Ośrodek Dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie - Borowej Wsi
KRS: 0000566902
www.borowa-wies.pl
Obecnie w ramach Ośrodka działają następujące jednostki wspomagające i aktywizujące osoby niepełnosprawne: - Dwa Domy Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Ruchowo; - Warsztat Terapii Zajęciowej; - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej; - Zakład Aktywności Zawodowej na bazie rolnictwa; - Zakład Aktywności Zawodowej "Grill" na bazie usług cateringowych i usług pralniczych; - Środowiskowy Dom Samopomocy. 

 

Centrum Społecznego Rozwoju
KRS: 0000223366
Mikołów, ul. Jana Pawła II 1/2, www.csr.biz.pl
Jesteśmy organizacją społeczną; Organizacja działa non-profit od 2004 roku, wspiera rozwój ekonomii społecznej; Buduje międzyinstytucjonalną sieć wspólpracy na terenie podregionu tyskiego;
Prowadzi działania związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych i dług bezrobotnych; Organizuje i prowadzi dystrybucję żywności dla najuboższych; Wspiera rozwój zainteresowań młodych ludzi; Jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP.

 

Fundacja Auxilium
KRS: 0000064561 - z dopiskiem Fundacja Auxilium
Mikołów, Os. C.K. Norwida 4/6, www.fundacjaauxilium.eu
Fundacja Auxilium jest młodym podmiotem zarejestrowanym w październiku 2016r. Fundacja wyznaczyła kilka obszarów tematycznych, w której organizacja planuje się rozwijać , w tym m.in.: - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin; - ochrona i promocja zdrowia; - nauki, edukacji, oświaty i wychowania; - upowszechnianie kultury fizycznej; - promocja i organizacja wolontariatu. Fundacja prowadzi działalność odpłatną w zakresie usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz organizacji warsztatów dla seniorów i młodzieży. 

*******************************

 

Galeria

Polecane strony

Copyright © 2019 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT